Home

VAS score pijn

VAS, NRS en VRS behandelaar

 1. De VAS is een liniaal van 10 centimeter, met links 'geen pijn' en rechts 'ergst denkbare pijn'. In de praktijk blijkt deze liniaal moeilijk hanteerbaar. De NRS blijkt veel gemakkelijker en praktischer te zijn. De NRS is een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst denkbare pijn) en wordt het meest toegepast
 2. imumscore. NPRS: per item: 0-10, waarbij 0 overeenkomt met helemaal geen pijn en 10 overeenkomt met ondragelijke pijn
 3. uten zes indicatoren observeren. De zes indicatoren waarop men kan scoren zijn: alertheid, kalmte/agitatie, huilen, lichaamsbeweging, spierspanning en gelaatspanning
 4. Pijnscore meten (NRS-score) De NRS-score (Numeric Rating Scale), soms ook wel VAS-score (Visuele Analoge Schaal) genoemd, is een meetinstrument om pijn te scoren. De NRS is een schaal van 0 - 10. De NRS is een meetlint met boze en blije gezichten (voornamelijk gebruikt bij kinderen)
 5. Bij de VAS-score wordt door de patiënt een streepje gezet op een balk van 100 mm (0 = geen pijn, 100 = ergst denkbare pijn). De NRS vraagt patiënten de mate van pijn aan te geven op een schaal van 0 tot 10 (0 = geen pijn, 10 = ergst denkbare pijn) (zie figuur 1 )
 6. De VAS schaal is het meest bekend in pijnonderzoek, waar de patiënt aanduidt op het lijnstuk hoeveel pijn hij ervaart. Daarbij staat het ene uiteinde voor geen pijn en het andere uiteinde voor de ergst denkbare pijn. Hoe werkt de VAS schaal? De schaal maakt het mogelijk om een kwalitatief gevoel om te zetten in een kwantitatieve score

voorstelbare pijn weer. Voor de sensatie 'pijn' zijn interpretatiegegevens bekend gemeten bij 1080 personen met diverse vormen van pijn: Matige pijn: gemiddelde VAS-score = 49 mm, sd = 17 mm10 Ernstige pijn: gemiddelde VAS-score = 75 mm, sd = 18 mm10 De minimaal te detecteren verandering bij patienten met nekpijn is tussen 2 De VAS is een visuele zelfrapportageschaal in de vorm van een liniaal met een 10 cm lange lijn waarbij 'geen pijn' = 0 en de 'ergst denkbare pijn of maximale pijn' = 10 Pijn is een thema in het VMS Veiligheidsprogramma en ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft pijn na een operatie al sinds 2003 opgenomen in de basisset prestatie-indicatoren voor de ziekenhuizen. De basis voor een goede pijnbehandeling is de vroege herkenning van pijn Je leest het in het dossier pijn. Matige pijn en ernstige pijn 'Meestal wordt de indeling milde pijn (NRS-score 1 tot en met 3-4), matige pijn (score 4-5 tot en met 6) en ernstige pijn (score 7 tot en met 10) gehanteerd,' legt Wendy Oldenmenger uit Visual Analogue Scale VAS (LIJN) LET OP: De VAS-schaal wordt voor vele doeleinden gebruikt. Hierbij wordt de uitkomstmaat mede bepaald door de doelgroep, de tijdsspanne en de setting waarin de schaal wordt toegepast

Pijnscore meten (NRS-score) - Elisabeth-TweeSteden Ziekenhui

De patiënt moet op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoe erg de pijn is. Hierbij staat 0 voor geen pijn en 10 voor de ergste pijn. De Visual Analogue Scale (VAS): deze schaal bestaat uit een horizontale lijn van 10 cm. Op deze lijn moet de patiënt met een verticaal streepje de pijn aangeven tussen geen pijn en ergste pijn Het onderwerp 'pijn bij kinderen' (jonger dan 18 jaar) valt buiten het aandachtsgebied van deze praktijkgids. In overleg met de Neder-landse Vereniging voor Kindergeneeskunde wordt een aparte praktijkgids opgesteld voor de vroege herkenning en behandeling van pijn bij kinderen Een Visueel Analoge-schaal, vaak afgekort als VAS, is een psychometrisch meetinstrument bestaand uit een rechte lijn met aan beide uitersten twee tegenovergestelde beweringen.. De schaal wordt regelmatig gebruikt bij het bepalen van pijnniveaus onder patiënten. Aan de linkerzijde staat in dat geval de uitspraak geen pijn en aan de rechterzijde de grootst mogelijke pijn die ik me kan. Werkwijze VAS score (Visual Analogue Scale) De VAS score is een aspecifieke meet schaal met een horizontale of een verticale lijn. De gebruikelijke lengte van de lijn is 10cm lang. Aan de linker of onderste kant staat de minimumscore (geen pijn) en aan de rechter of bovenste kant staat de maximumscore (een extreme pijn)

Pijn NHG-Richtlijne

 1. De pijn kan verder het gevolg zijn van de dementie, maar ook van de ouderdom. Dit betekent dat hoe pijn wordt ervaren en het voorkomen van pijn, kan veranderen als er sprake is van dementie. Er zijn bovendien aanwijzingen dat de soort dementie ook van invloed is op dit proces; mensen met vasculaire dementie zouden anders en vaker pijn ervaren dan mensen met de ziekte van Alzheimer
 2. Een ander nadeel is het gebrek aan sensitiviteit. Daarom wordt het kind ook wel gevraagd zelf de pijn een cijfer te geven tussen 0 (geen pijn) en bijvoorbeeld 100 (ondraaglijke pijn; 101-punts-NRS). 25 Sensitiever dan de meeste verbale en numerieke schalen is de visuele-analoge schaal (VAS)
 3. pijntje, stijfheid, irritatie, vermoeidheid, eventuele ziekte etc. Klachten worden door iedereen verschillend geïnterpreteerd en daarom is het handig het uit te drukken met een cijfer. Ervaar je veel klachten dan is het cijfer in de schaal hoger, ervaar je weinig klachten dan is het cijfer lager. Een 10 staat voor de mees

Patiëntenvoorlichting is essentieel voor de uitvoering van een goede pijnbehandeling. Goede voorlichting verhoogt het begrip van de patiënt voor zowel de pijnmetingen als de pijnbehandelingsmethoden. Hier kunt u patiënteninformatie downloaden over pijnmeting aan de hand van de Numerical Rating Scale. De informatie is beschikbaar in verschillende talen. Patiënteninformatie pijnmeting Turks. VAS (Visual Analogue Score) waarbij de patiënt op een lat met een lijn aangeeft hoe de pijn ervaren wordt en op de achterkant van de lat staat een schaal van 0 (geen pijn) tot 10 (ondraaglijke pijn). De VAS-score wordt als de meest betrouwbare methode beschouwd Verpleegkundigen hanteren vaak een NRS score van 3 of 4 als draaglijke pijn. Scoort een patiënt boven deze waarden, dan volgt meestal toediening van pijnmedicatie. Uit het onderzoek van Van Dijk blijkt dat postoperatieve patiënten pijn met een score van 4-6 ook nog ervaren als draaglijk. Hierdoor. Interpretatie voor de VAS-schaal (pijn) : vVoor de sensatie pijn zijn interpretatiegegevens bekend. De volgende VAS-scores kwamen overeen met matige ernstige pijn: x Matige pijn: gemiddelde VAS-score = 49 mm., sd = 17 mm. (20) x Ernstige pijn: gemiddelde VAS-score = 75 mm., sd = 18 mm. (20) 7. Overige gegeven Start je studie of zorgtraject met VAS pijn score (VAS) direct. Voer direct de VAS vragenlijst, VAS test of VAS score uit op de mobiel van je patiënt

Meten pijn pijnschalen

VAS (Visual Analogue Score) waarbij de patiënt op een lat met een lijn aangeeft hoe de pijn ervaren wordt. Pijnschaal bestaande uit een horizontale lijn van 100mm lang. Aan de linker zijde staat de minimum score 1, aan de rechter zijde staat de maximum score 100 Normgegevens Interpretatie voor de VAS-schaal (pijn): vvoor de sensatie pijn zijn interpretatiegegevens bekend. De volgende VAS-scores kwamen overeen met matige ernstige pijn: Matige pijn: gemiddelde VAS-score = 49 mm., sd = 17 mm. (20) Ernstige pijn: gemiddelde VAS-score = 75 mm., sd = 18 mm. (20) 7 De VAS-score bestaat uit een schaal van 0 tot 10 waarbij de patiënt de pijn een cijfer kan geven van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst denkbare pijn). Helaas zal deze numerieke score meer kans geven op aangepaste pijnscores (de pijn is nu geloof ik wel minder dan daarstraks toen ik een 6 gaf: dus nu maar 4 zeggen)

Postoperatieve pijn is voor patiënten niet alleen onaangenaam, maar vergroot ook de kans op morbiditeit en mortaliteit. Het doel van postoperatieve pijnbestrijding is een VAS-score lager dan 4, waarbij de sedatiescore ook kleiner dan 4 moet zijn Clinically Important Difference (CID) wordt in toenemende mate gezien als een belangrijke effectmaat. Vertaald naar pijn is het de minimale afname van pijn die nodig is om voor de patiënt of hulpverlener significant (relevant) te zijn. Het betreft een afname waarbij men constateert dat het echt beter gaat. In deze samenvatting noemen we dit i Men vraagt aan het kind of het een cijfer kan geven aan de pijn tussen de 0 en de 10, waarbij de 0 staat voor geen pijn en de 10 voor maximale pijn, de meest erge pijn die het kind zich voor kan stellen. De VAS (Visueel Analoge Schaal) bestaat uit een meetlatje met een verstelbaar schuifje, waarmee het kind kan aangeven hoeveel pijn het heeft 9418143 07-2008 1 Gespannen gezicht 2 Lijn tussen neus en mondhoek dieper 3 Grimas 4 Verdrietige blik, bijna in tranen 5 Ogen dichtknijpe

VAS schaal of visueel analoge schaal - Ergonomie sit

 1. Een belangrijke voorwaarde voor een goede pijnbehandeling is het systematisch meten en registreren van pijn. Op het gebied van pijnmeting en de communicatie hierover kan veel verbeterd worden, omdat het nog niet vanzelfsprekend is dat bij patiënten met kanker structureel pijnmetingen worden verricht
 2. Pijnmeetlat, ook wel Vas-score meetlat genoemd. Het is een kunststof meetlat waarmee een pijnindicatie of pijnbeleving verkregen wordt. Werking: aan de ene kant van de meetlat staat een scorelijst van 0-10 die correspondeert met de andere kant van de lat waar 5 gezichtsymbolen de pijnindicatie weergeven
 3. Pijn meten mogelijk met nieuwe toestellen Pijn inschatten voor een arts of verpleegkundige is erg moeilijk. Iedereen heeft immers een andere pijngrens en pijn wordt door vele parameters beïnvloed. Daarom is de pijnindex reeds sinds lange tijd een bekend instrument

De mate van pijn of beperkingen kan plaatsvinden met een vas score (Visual Analogue Scale) meetschaal. De patiënt geeft op een schaal een indicatie waarbij de onderzoeker op de achterzijde van een liniaal een cijfer afleest • Testen: VAS-score pijn; ROM; IKDC vragenlijst en zo mogelijk de Hoptesten. Het gebruik van elleboogskrukken De patiënt moet rekening houden met 6 weken mobiliseren met 2 krukken. Dit in verband met soms aanwezige intra-articulaire pathologie. Bij normale bevindingen in de knie, moet de patiënt de eerste week aantippen

De pijnmeetlat of VAS score (visueel analoge schaal) liniaal is een hulpmiddel om de pijnintensiteit te objectiveren.Numerieke schaal voor Pijn (NRS) De numerieke schaal loopt van 0 tot 10 waarbij 0 geen pijn is en 10 de meeste maximale pijn. Deze eenvoudige meetmethode blijkt goed te werken Pijnmeetlat / VAS score liniaal (kunststof) De pijnmeetlat of VAS score (visueel analoge schaal) liniaal is een hulpmiddel om de pijnintensiteit te objectiveren. Numerieke schaal voor Pijn (NRS) De numerieke schaal loopt van 0 tot 10 waarbij 0 geen pijn is en 10 de meest De pijn kan twee tot vier weken aanhouden. Weer thuis na keizersnede. Na ontslag uit het ziekenhuis ben je niet meteen weer op de been. Het herstel na een keizersnede duurt vaak langer dan het herstel na een vaginale bevalling. Bij thuiskomst kan je gewoon onder de douche

Pijnmeting Ziekenhuis Oost-Limbur

Pijnprotocol bij oncologische patiënten Pijn: VAS score >3 wordt als indicatie voor pijnstilling gezien (denk aan evaluatie VAS score na voorschrijven pijnmedicatie) Achtergrond Matige tot ernstige pijn komt voor bij 64% van de patiënten met vergevorderde stadia van kanker VAS-score Bij de wat oudere kinderen wordt gebruik gemaakt de VAS-score of de VAS-Verpleegkundigescore. Daarbij worden onder meer gezichtjes-schalen gebruikt. Dit zijn getekende gezichtjes die uitdrukken hoeveel pijn iemand heeft. Op deze manier wordt pijn gemeten en vastgelegd in het dossier. Het is zo direct duidelijk of een kind pijn heeft Taalreis - Praktijk voor Logopedie - www.detaalreis.nl Correspondentieadres : Noordsingel 168 - 3032 BK - Rotterdam - 078-7900050 Lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Pijn Herkenning en behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen Deel 2 Integrale tekst met onderbouwing van conclusies en aanbevelingen met herziene tekst 2016. Colofon Dit is een uitgave van Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

In de meeste onderzoeken naar lage rugpijn is het meten van de mate van pijn een belangrijke uitkomstmaat. Hiervoor worden verschillende meetinstrumenten gebruikt. De Visuele Analoge Schaal (VAS), Numeric Rating Scale (NRS) en de Pain Severity sub-schaal van de Brief Pain Inventory (BPI-PS) zijn de meest gebruikte. Ook binnen de fysiotherapie worden deze lijsten veel gebruikt C.7 TENS bij chronische pijn, pijn gerelateerd aan kanker, pijn door reumatoïde artrose van de hand, pijn door artrose van de knie, chronische lage rugpijn 26 C.8 Laaggedoseerde lasertherapie (lllt) 30 C.9 Thermotherapie bij reumatoïde artrose 31 C.10 Ergotherapie voor reumatoïde artrose 3

V&VN Pijnverpleegkundigen Meetinstrumenten V&V

Deze loopt van 'geen pijn' (0) tot 'ergst denkbare pijn' (10). U brengt hierop een markering (streepje of kruisje) aan. NRS. Bij de Numerieke Beoordelings (Rating) Schaal (NRS) geeft u uw pijn weer in een cijfer van 0 (geen pijn) tot 10 (ergst denkbare pijn). Een NRS van 1-3 staat voor milde pijn, 4-6 voor matige pijn en 7-10 voor ernstige pijn Ook de VAS-score voor pijn en de PSK (Patient Specifieke Klachten) worden veel gebruikt om de klachten in kaart te brengen. U vindt de vragenlijsten op websites als Meetinstrumenten in de zorg . ZBPI, Nederlandse vragenlijst voor Bekkenpijn tijdens en na de zwangerscha

'Onderneem actie bij een pijnscore van 4 of hoger' - Nursin

Service. Btw-nr.: NL008959560B01 KvK Uitgeverij BV: 30070930 KvK NHG: 4053047 Leveringsvoorwaarden. Algemene voorwaarden. Veelgestelde vragen. Klachten en suggestie Bepalen VAS score Op de lijn kunt u met een streepje ( ) aangeven in welke mate de klacht/hinder u de laatste zeven dagen heeft beïnvloed. 1. Hoe erg is de pijn geen klachten/hinder ondraaglijk 2. In hoeverre beperkt de klacht/hinder uw dagelijkse activiteiten Uit onderzoek blijkt dat pijn nog steeds te weinig herkend en behandeld wordt (Lukas 2012; Plooij, 2012). Voor herkenning en diagnostiek van pijn is het belangrijk dat zorgverleners beseffen dat patiënten met dementie op een andere manier pijn kunnen uiten, vaak op non-verbale wijze, bijvoorbeeld door grimassen, agitatie of onrust (Rodger, 2015) Een van de belangrijkste vragenlijsten bij neuropathie is de DN-4. Deze diagnostische vragenlijst is niet een vervanging voor de diagnose en alleen bedoel

Visual Analogue Scale - Meetinstrumenten in de zor

Om pijn goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat we kunnen inschatten hoe ernstig de pijn is die u als patiënt ervaart. Er bestaan een aantal meetinstrumenten om pijn te beoordelen. Volwassenen. Een veelgebruikt en betrouwbaar middel om de pijn te meten bij volwassenen is de Visual Analoge Scale (VAS) en de Numeric Rating Scale (NRS). VAS Omdat pijn beïnvloed wordt door andere symptomen dient naast de pijn ook gevraagd te worden naar de invloed van pijn op het dagelijks functioneren. Hiervoor kan de Landelijke Pijnanamnese ontwikkeld door V&VN Pijnverpleegkundigen gebruikt worden pijn van de patiënt correct is, terwijl diverse studies hebben laten zien dat patiënten en verpleegkundigen niet goed overeenstemmen (18, 9,22,45-48). Hoewel de eerder genoemde procesindicator van 58% gebaseerd was op gegevens van slechts één brandwonden Pijn na de operatie wordt ook wel postoperatieve pijn genoemd. Deze pijn kan zowel na grote als na kleine operaties ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat patiënten na verschillende soorten operaties vaak hoge pijnscores geven (pijnscores hoger dan 4 ofwel matige of ernstige pijn)

De angst voor misselijkheid kan zelfs zo groot zijn dat pijn geprefereerd wordt boven misselijkheid bij gebruik van opioïden. Diverse receptoren en mediatoren spelen zowel centraal als perifeer een rol bij het ontstaan van POMB, onder andere: dopaminerge, muscarine, serotonine (5-hydroxytryptamine), histamine, opioïd en neurokinine receptoren en substance P (Le; Gan, 2007b) Vasscore liniaal - pijnmeetlat rvs uitvoering. De pijnmeetlat of Vasscore (visueel analoge schaal) liniaal, is een hulpmiddel om de pijnbeleving te objectiveren. De nummerieke schaal voor pijn (NRS). De nummerieke schaal loopt van 0 tot 10 waarbij 0 geen pijn is en 10 de meeste pijn ooit. Deze eenvoudige meetmethode blijkt goed te werken Specificaties VAS-score liniaal kunststof Met de VAS-score pijngraad liniaal kan een patiënt met een cognitieve dysfunctie op eenvoudige wijze aangeven hoe hij zijn pijn ervaart. De liniaal is tweezijdig bedrukt en in verschillende materialen te bestellen bij Tjepkema Medical Products De '0' staat voor 'geen pijn' en de '10' voor de 'ergste pijn ooit'. De NRS is niet geschikt voor jonge kinderen. Voor kinderen van ongeveer 4 tot 7 jaar kunt u gebruik maken van de 'gezichtjesschaal' om tot een getal komen (0, 2, 4, 6, 8 of 10). Gezichtjesschaal 0 2 4 6 8 10 geen pijn een beetje pijn wat meer pijn nog meer.

Meetinstrumenten www

2 Is de NRS (Numeratic Rating Scale) een effectief meetinstrument voor het meten van pijn bij ouderen? Nikki van der Meer, studente in opleiding tot HBO- verpleegkundige aan de Hogeschool van Amsterdam, te Amsterdam 5 juni 2014 Introductie Het percentage ouderen boven de 65 zal stijgen van 14% naar 25% in 2030 wat inhoudt dat er vier miljoen ouderen in Nederland zullen zijn (1) VAS score Geen pijn heel veel pijn Opmerking . Wondevaluatie Ingevuld door Datum Locatie wond Afmeting (cm) Lengte Breedte Diepte Tissue (weefsel) % vitaal % niet vitaal necrotisch fibrineus % rood % geel % zwart % groen % hypergranulatie Infection (infectie) niet. • Pijn is vervelend en iedereen wil die zo snel mogelijk weg. • Anders bewegen, denken en anders gedragen • Er kan pijn zijn zonder weefselschade en ook weefselschade zonder pijn. • Acute pijn → chronische pijn. • Psychologische, sociale en spirituele invloeden kunnen de pijn ook beïnvloeden. Aspecten van pijn Belangrijke betekenissen van VRS De volgende afbeelding toont de meest gebruikte betekenissen van VRS. U kunt het afbeeldingsbestand downloaden in PNG-indeling voor offline gebruik of per e-mail verzenden naar uw vrienden.Als u een webmaster bent van een niet-commerciële website, aarzel dan niet om de afbeelding van VRS-definities op uw website te publiceren

Pijnmetingen. Kwaliteitsonderzoek-pijn.jouwweb.n

De resultaten van de VAS-score staan in onderstaande grafiek. De patiënten aan wie ook vooraf scores zijn gevraagd geven aan dat de pijn bij beweging en in rust na de operatie flink is afgenomen. De gemiddelde pijnscore bij deze patiënten nam af van 6,1 vóór operatie naar een pijnscore van 2,2 ná operatie Vas [Italië] - Vas is een gemeente met 864 inwoners in de Italiaanse provincie Belluno. De plaats Vas is gelegen op de linker oever van de rivier de Piave ten zuiden van de stad Feltre. In de 16de en 17de eeuw was Vas een van de belangrijkste papierproducenten in de Republiek Venetië Neem contact op met ons +31 (0)74 - 2429999 [email protected] Blessurewinkel Brugstraat 16 7551 BZ Hengelo (ov.) Nederlan

Presentatie videospreekuur borstzorg

Postoperatieve pijn = Acute pijn Pijn die recent is ontstaan en waarschijnlijk een beperkte duur heeft, meestal is er een aanwijsbaar tijdstip van aanvang en een causaal verband met dit letsel of met deze aandoening _ Aanhoudend tot maximaal drie maanden na de uitlokkende stimulus Vertalingen van 'pijn' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen De Visueel Analoge Schaal is een eenvoudige manier om pijn in een getal uit te drukken. De patiënt wordt gevraagd om op een lijn van 10 cm aan te duiden hoe ernstig de pijn aanvoelt. Zo wordt een score van 0 tot 10 bepaald die in de loop van de behan NHG-Standaard Pijn NHG-Werkgroep Pijn Kernboodschappen • Eerstekeuspijnstiller bij lichte tot ma-tige pijn is paracetamol in adequate dosering. Bij de VAS-score wordt door de patiënt een streepje gezet op een balk van 100 mm (0 = geen pijn, 100 = ergst denkbare pijn)

Vas score meter, pijn, per stuk kopen? | BlessureWinkelVAS-Score Liniaal -- PijnmeetlatPijn - Spoed BroederPPT - PIJN PowerPoint Presentation, free download - ID:4593294Recent ontstane cervicale radiculopathie: minder pijn met

Pijn Iedereen ervaart pijn anders. Om pijn te 'meten' wordt er vaak gewerkt met een zogenaamde VAS-score (Visueel Analoge Schaal). Dit is een lijn waarop je aanduidt hoeveel pijn je ervaart. Daarbij staat het ene uiteinde voor geen pijn (cijfer 0) en het andere uiteinde voor de ergst denkbare pijn (cijfer 10) • Testen: VAS-score pijn; ROM; IKDC vragenlijst. Het gebruik van elleboogskrukken De patiënt moet rekening houden met 6 weken mobiliseren met 2 krukken. Voor zover de pijn en zwelling het toelaten moet de patiënt de eerste week aantippend lopen met aandacht voor de volledige afwikkeling en extensie De VAS-score meetliniaal is een soort thermometer. In de meeste gevallen wordt hierbij de ernst van de pijn gekoppeld aan een cijfer. Daarbij is nul geen pijn en tien de ergste pijn die een patiënt ooit in zijn leven heeft gehad. Zelf hou ik in gedachten dat herinneringen vervagen. Dus ook de vervelende wakkere patiënten kan de VAS score gebruikt worden. Indien men het niveau van pijn bij gesedeerde patiënten wil monitoren, zijn de BPS en de CPOT geschikte instrumenten . Literatuur 1. Jacobi J, Fraser GL, Coursin DB, et al. Clinical practice guidelines for the sustained use of sedatives and analgesics in the critically ill adult. Crit Care Me De intensiteit van de pijn in het been bleek echter wel een prognostische factor voor het uiteindelijk ondergaan van chirurgie. Zo bleek in het onderzoek van Peul et al. de oddsratio voor het ondergaan van chirurgie 1,72 (95%-BI 1,11 tot 2,67) bij een toename van 20 punten op de VAS-score (0-100). 2 De VAS is een liniaal van 10 centimeter, met links 'geen pijn' en rechts 'ergst denkbare pijn'. De patiënt geeft, 3 keer daags, met een verticale streep de pijn aan. Het is belangrijk om bij één patiënt steeds met hetzelfde pijnmeetinstrument de pijnscore af te nemen omdat er tussen de NRS en de VAS verschil kan zitten

 • Lipoedeem vermageren.
 • De Hoge Veluwe Hoenderloo.
 • Soorten baars vissen.
 • JéWé boomschors plank douglas.
 • Ford Edge afmetingen.
 • Surf initiatie.
 • Voorlopig rijbewijs M3 vervallen.
 • HEMA openingstijden Schagen.
 • Thor wiki.
 • Hamburger Hill wiki.
 • Binnendeur industrieel zwart GAMMA.
 • Photobox upload.
 • Cognitieve leeftijd.
 • Disharmonisch intelligentieprofiel aanpak.
 • Casual Lads.
 • Bizetpad Nieuwerkerk aan den IJssel.
 • Oralmedic bijsluiter.
 • Bruin pleisterwerk.
 • Vampire Diaries dekbedovertrek.
 • Film Mouse car.
 • Bedhekje boxspring.
 • Handleiding Mazda CX 5 2019.
 • Kruising van diersoorten.
 • Samson Bible.
 • Vanilla Ice house.
 • NH Industries wiki.
 • Ouderdomswrat kat.
 • Tekenles Amsterdam Oost.
 • Pro choice pro life.
 • Ford Transit mk3.
 • Koi karper 60 cm kopen.
 • Nigella kalkoen recept.
 • Sloterplas zwemmen.
 • Nominaal gewicht.
 • Beste webwinkel.
 • Verschil korstdeeg bladerdeeg.
 • Ranking the stars PowerPoint.
 • Verblijf Hawaii.
 • Something Inside So Strong SATB.
 • Ford 2000 Manual.
 • Fotograaf Moorsele.