Home

Waarderingskader inspectie mbo

Zoeken binnen Inspectie van het onderwijs Zoek. Documenten; Toezichtkaders. Het toezicht is veranderd vanaf 1 augustus 2017. Tegenwoordig zijn de werkwijze en het waarderingskader opgenomen in het Onderzoekskader 2017 per sector. Toezichtkader mbo 2012 - Addendum 2015. Toezichtkader Volwasseneneducatie waarderingskader is in dit document opgenomen. De waarderingskaders van de verschillende sectoren (po, vo, so en mbo) zijn op elkaar afgestemd. Uitgangspunt is dat het waarderingskader voor de verschillende sectoren gelijk is. De waarderingskaders verschillen als dat gelet op de specifieke sectorwetgeving nodi Voorliggend concept waarderingskader wordt getoetst in de pilotfase van het project Toezichtkader mbo2016. Deze vindt plaats bij zes mbo-instellingen in de periode maart - juni 2015. In de pilot richten we ons primair op de werking van het waarderingskader. De evaluatievragen zijn opgenomen in het Pilotplan TKmbo16 Het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: onderzoekskader) beschrijft hoe het toezicht voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze Waarderingskader en norm voor valide exameninstrumenten: dekking, basis- & profieldeel en vakkennis & vaardigheden Van: publicatie van Servicepunt examinering mbo gevalideerd door het ministerie van OCW en inspectie. Het gedeelte over representatief examineren i.s.m. kwartiermaker Validering Examens MBO. Datum: November 2017, versie

Inhoud van de Onderwijsscan MBO. De Onderwijsscan MBO bestaat uit gevalideerde vragenlijsten voor docenten, studenten, de examencommissie, het werkveld, het management en - indien gewest - alumni. Deze vragenlijsten dekken het gehele waarderingskader van de inspectie af Ieder jaar stelt de inspectie de onderzoekskaders bij. Nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving verwerken we in de kaders. Het gaat nadrukkelijk niet om een herziening; de standaarden en beslisregels blijven zoals ze zijn Het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht voor het middelbaar beroepsonderwijs is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze De voordelen van de nderwijsscan MBO op een rij • Het waarderingskader van de Inspectie vormt de basis van de Onderwijsscan. Zo weet je waar de opleiding staat, ook als de inspectie op bezoek komt. • 360­graden input over de kwaliteit van het onder ­ wijs: van docenten, studenten, examencommissie, stagebedrijven, management Waarderingskader Per 1 augustus 2017 treedt een nieuw onderzoekskader (voorheen: toezichtkader ) voor het mbo in werking, waarvan het waarderingskader de kern is. Dit kader bevat de inhoudelijke standaarden die de inspectie bij haar toezicht gebruikt

Toezichtkaders Onderwerp Inspectie van het onderwij

5 Waarderingskader 35 5.1 Kwaliteitsgebieden, aspecten en indicatoren 35 5.2 Normering 38 5.3 Beoordeling Nederlands, Met het toezichtkader wil de inspectie beoordelen of mbo opleidingen voldoen aan de basiskwaliteit, en er door interventies aan bijdragen dat opleidingen waar da De afgelopen jaren heeft de Inspectie van het Onderwijs intensief en in overleg met alle betrokken gewerkt aan een integrale vernieuwing van het inspectietoezicht. Het resultaat is dat vanaf 1 augustus 2017 voor het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs nieuwe onderzoekskaders gaan gelden Het nieuwe waarderingskader van de Inspectie treedt naar verwachting per 1 augustus 2021 in werking. Vanaf dat moment zal de Inspectie in haar toezicht rekening gaan houden met de doorlopende leerroute vmbo-mbo. In het waarderingskader is een bijlage opgenomen over deze doorlopende leerroutes De Inspectie geeft op veel vragen antwoord, van PO, VO tot MBO. Vaak zijn er aparte regels voor nieuwkomers.Er is een nieuw Toezichtskader VO met aandacht voor het toezicht op ISK's

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het - Inspectie

 1. Internetconsultatie waarderingskaders vo-mbo Reactie College van bestuur, stichting COG, d.d. 17 december 2015 Als bevoegd gezag van een meervoudige stichting, met zowel voortgezet, middelbaar beroepsonderwijs, vavo als educatie, reageer ik graag op de nieuwe sectorale waarderingskaders van de inspectie
 2. De kwaliteitszorg app is rondom het waarderingskader (PO/VO/MBO/HBO) van de inspectie opgebouwd. Dit stelt de locaties in staat de kwaliteitsprocessen perfect af te stemmen op het waarderingskader. De scholen hebben nu al in kaart hoe ze ervoor staan nog voor dat de inspectie langskomt
 3. WAARDERINGSKADER NIET-BEKOSTIGD MBO.. 63 BIJLAGE 3. WAARDERINGSKADER VAVO is het toezicht op het mbo-onderwijs opgedragen aan de inspectie en heeft de inspectie de taak de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen en te bevorderen,.
 4. De inspectie gaat na of het proces goed is verlopen. 4 De notitie Helderheid in de bekostiging van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie is te vinden op Veel gestelde vragen toezicht mbo waarderingskader - versie januari 2017 Pagina 14 van 2
 5. waarderingskader mbo. Wij verzoeken je vriendelijk dit van te voren door te lezen en alvast te beslissen over welk kwaliteitsgebied je mee wilt praten. klimaat en veigheid resulta proces Zes kwa/iteitsgebieden midde/baar beroepsondenvijs . Title: uitnodiging onderwijsinspectie mbo 31 maartdefde

Onderwijsscan MBO - De Onderwijsspiege

 1. ering en diplomering en de bijbehorende normering in dit waarderingskader komen overeen met de Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2017
 2. Waarderingskader In de nieuwe werkwijze van de Inspectie van het Onderwijs, die vanaf 2017 van kracht moet worden, staat expliciet dat de Inspectie mbo-scholen wil helpen een verbetercultuur te ontwikkelen: 'We kijken dan met name of er sprake is van een gezamenlijk streven om de onderwijskwaliteit te blijven verbeteren
 3. Het waarderingskader De inspectie gebruikt een waarderingskader om het toezicht op het onderwijs te structureren. Dit kader bestaat uit vijf kwaliteitsgebieden: Onderwijsproces (OP), Schoolklimaat (SK), Onderwijsresultaten (OR), Kwaliteitszorg en ambitie (KA), en Financieel beheer (FB). Elk kwaliteitsgebied is onderverdeeld in standaarden

Iedere mbo-school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de exameninstrumenten. Deze kunnen worden ingekocht of zelf worden geconstrueerd. Deze pagina geeft informatie over inkoop, validering van exameninstrumenten, het vaststellen en de toepassing van de examenstandaard uit het waarderingskader De Onderwijsscan VO bestaat uit gevalideerde vragenlijsten voor docenten, leerlingen, de examencommissie, zorgcoördinatoren, (indien van toepassing) stagebedrijven en het management. Deze vragenlijsten dekken het gehele waarderingskader van de inspectie af. De vragen worden (met uitzondering van het werkveld) digitaal afgenomen

In het nieuwe waarderingskader maakt de inspectie duidelijk verschil tussen wat de school moet doen en wat de school mag doen. Wat de school moet doen is in de wet vastgelegd en noemen we ook wel deugdelijkheidseisen. Wat de school mag doen is niet in de wet vastgelegd. Het gaat hier om de eigen ambities van de school De Inspectie van het Onderwijs verlegt haar koers. Tot augustus dit jaar keek zij op scholen naar ?basiskwaliteit?. Daar komt nu een extra eis bij: ?wat doet de school aan kwaliteitsverbetering?. Zonder een verbetercultuur loop je als school het risico dat het oordeel van de Inspectie negatief uitpakt, zelfs als je basiskwaliteit op orde is

Waarderingskader 2017 mbo Reactie MBO Raad op waarderingskader mbo 2017 inspecti . Waarderingskader. Per 1 augustus 2017 treedt een nieuw onderzoekskader (voorheen: toezichtkader) voor het mbo in werking, waarvan het waarderingskader de kern is. Dit kader bevat de inhoudelijke standaarden die de inspectie bij haar toezicht gebruik De Onderwijsinspectie wijzigt vanaf deze maand ingrijpend haar toezicht. Er zijn nieuwe onderzoekskaders opgesteld. Deze bevatten zowel de nieuwe waarderingskaders, als een beschrijving van de veranderde werkwijze. In beide onderdelen heeft de inspectie haar nieuwe, meer stimulerende rol vormgegeven. Waarderingskader In de nieuwe waarderingskaders maakt de Onderwijsinspectie onderscheid tussen. De inspectie voert haar toezicht uit aan de hand van het onderzoekskader. Zijn de standaarden in het waarderingskader dekkend voor de kwaliteit van de sturing door het bestuur? uiterlijk 14 november, een mail te sturen naar secretariaat-MBO-IVHO@owinsp.nl PO/SO/VO/MBO 2017 Inspectie van het Onderwijs, d.d. 18 april 2016 De Inspectie van het Onderwijs (hierna: de inspectie) heeft de concepten van de sectorale onderzoekskaders 2017 voorgelegd voor openbare internetconsultatie, in de periode van 29 januari tot 29 februari 2016. Er werd op alle onderdelen van de waarderingskaders een reactie. 1 Exameninstrumenten voor herziene kwalificatiedossiers en het nieuwe waarderingskader 2017 Over dekking, basis- & profieldeel en vakkennis & vaardigheden Een publicatie van het Servicepunt examinering mbo, gevalideerd door de Inspectie van het Onderwijs en ministerie van OCW Februari 201

Onderwijsscan MBO - De Onderwijsspiegel

Bijgestelde onderzoekskaders per 1 augustus 2019 - Inspectie

De inspectie werkt aan een nieuw toezichtkader. De uitkomsten van de pilots bij zes mbo-instellingen en de evaluatie van het huidige toezichtkader vormen hiervoor de basis. We voeren met het nieuwe toezichtkader een aantal vernieuwingen door die de kwaliteit van ons toezicht zullen versterken Het waarderingskader dat de Inspectie voor het Onderwijs hanteert bij het toezicht op de instellingen die voorschoolse educatie aanbieden bestaat uit de volgende onderdelen: De criteria zijn te vinden in bijlage 4 Waarderingskader vve gemeentelijk niveau van het Onderzoekskader 2017 voor het.

Onderzoekskader 2017 - Onderwijs en examinerin

 1. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen scholen via 3 routes op de routekaart komen tot een valide exameninstrument. Het werken met valide exameninstrumenten geldt voor de herziene kwalificaties (vanaf 1/8/2016). Hieronder wordt elke route op hoofdlijn toegelicht. Ook wordt de rol van de examencommissie en de onderwijsinspectie toegelicht. De routekaart De drie routes in de routekaart: In [
 2. De Inspectie ontwikkelt voor het basis-onderwijs een nieuw toezicht- en waarde-ringskader, waarin zij de nieuwe wet- en regelgeving rondom het OPP opnemen. Naar verwachting wordt het nieuwe toe-zicht- en waarderingskader in het school-jaar 2014/2015 bekend gemaakt. Op welke manier het OPP een plek krijgt in het nieuwe toezicht- en waarderingskader
 3. De inhoud van de training is gericht op het op orde krijgen van de kwaliteitseisen van de Onderwijsinspectie mbo, deze zijn gebaseerd op het Waarderingskader met de gebieden ED1, ED 2 en ED3. In de training kijken we naar de 'meest gestelde vragen ' van de inspectie zodat de de deelnemers een duidelijk beeld krijgen van de kwaliteitseisen van de Onderwijsinspectie
 4. De inspectie onderzoekt de kwaliteit van afstandsonderwijs door specifieke accenten te leggen in haar onderzoek op scholen en opleidingen. Zo vindt het onderzoek op afstand (digitaal) plaats. De gebruikelijke instrumenten worden gehanteerd (zoals gespreksleidraden, het waarderingskader)
 5. 2012 Waarderingskader Inspectie van het Onderwijs. Inhoud 1 Inleiding 4 2 Uitgangspunten 5 2.1 Activerend 5 2.2 Risicogericht en proportioneel 5 2.3 Breed toegankelijk 6 3 Werkwijze 7 samenleving en het bedrijfsleven in de kwaliteit van mbo-examens. Individuele instellingen e
 6. Reacties op de internetconsultatie Sectorale waarderingskaders PO/SO/VO/MBO 2017 Inspectie van het Onderwijs, d.d. 12 februari 2016 De Inspectie van het Onderwijs (hierna: de inspectie) heeft de concepten van de sectorale waarderingskaders 2017 voorgelegd voor openbare internetconsultatie, in de periode van 27 november tot 29 december 2015
 7. • Ik zeg: Inspectie, kom maar op bezoek, graag! • Inspectiebezoek zorgt op mijn school voor stress. • Als de inspectie een onderzoek komt doen, zal er op mijn school nog wel het een en ander op papier gezet moeten worden. • Ik weet welke kwaliteiten van mijn school ik aan de inspecteurs kan laten zien
Kwaliteitszorg app voor in het onderwijs - Deckeron

Voor het eerst kunt u uw mening over de waarderingskaders voor de sectoren po, so, vo en mbo geven. De Onderwijsinspectie legt de concepten van het waarderingskader in een internetconsultatie voor. Reageren kan tot 29 december De inspectie kijkt - waar mogelijk - met leerlingen mee in de digitale lessen, voert gesprekken met leerlingen, leraren, schoolleiders en bestuurders. Daarnaast is er een instrument ontwikkeld om de kwaliteit van lessen of lespakketten in kaart te brengen. De inspectie voert deze onderzoeken uit in de sectoren po, vo, so en mbo. Lin Eind maart publiceert de inspectie de globale planning van het onderzoek naar besturen en scholen op haar website (www.onderwijsinspectie.nl). De kwaliteit wordt onderzocht in het onderzoekskader 2017, dat de werkwijze en het waarderingskader beschrijft. Elke onderwijssector heeft een eigen waarderingskader, maar de werkwijze is hetzelfde Het waarderingskader. 71. 3.1. Bij de uitwerking van de deugdelijkheidseisen in het waarderingskader is de inspectie uitgegaan van een redelijke uitleg van de wet. We hanteren daarom voor het po, vo, (v)so en mbo een grotendeels gemeenschappelijk.

De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Bekijk de toezichtresultaten De inspectie van het onderwijs werkt sinds 2016 met een nieuw waarderingskader om de kwaliteit van scholen in beeld te brengen en te beoordelen. Centrum onderwijs & innovatie Leiden wil scholen een mogelijkheid bieden om zicht te krijgen op wat de wet en wat de onderwijsinspectie vraagt van scholen. Daarnaast wil Centru De Inspectie controleert of scholen voldoen aan de wettelijk vastgestelde deugdelijkheidseisen en daarmee de basiskwaliteit op orde hebben. Het onderzoekskader bestaat uit twee delen: een waarderingskader waarin staat wat de Inspectie onderzoekt en een werkwijze waarin staat beschreven hoe de Inspectie het onderzoek inricht Je bent budgetverantwoordelijk en je voert resultaatgerichte gesprekken met jouw medewerkers. Je bent verantwoordelijk voor het op orde hebben van de basiskwaliteit conform waarderingskader Inspectie. Je maakt onderdeel uit van het Management Team (MT) en onderschrijft de visie van het MBO College voor Mens & Maatschappij

Kaders - Examassist

waarderingskader en de normenbundel exameninstru­ mentarium zie www.groenonderwijs.nl > editie 10. Kritische werkprocessen Processen die essentieel zijn voor de beroepsuitoefening moeten in ieder geval voldoende zijn Het gaat bij beroepsgerichte examinering in het mbo om werkprocessen. Bijvoorbeeld hoefijzers pasklaa In het toezichtkader is beschreven hoe de inspectie te werk gaat, wat zij beoordeelt en wanneer het onderwijs van voldoende kwaliteit is. Met ingang van 2013 is voor het voortgezet onderwijs een ingrijpend vernieuwd toezichtkader van toepassing. Dit toezichtkader bevat onder andere het waarderingskader. Het waarderingskader i Inspectie U kunt in Kwaliteitscholen gebruik maken van de Webapplicatie Waarderingskader Inspectie , waarin u alle indicatoren van de inspectie kunt verantwoorden. U kunt van elk onderzoekskader een zelfevaluatie invullen, die geselecteerde functionarissen binnen de school kunnen invullen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland. Daarnaast waken wij, samen met andere Europese landen, over de internationale markt van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Lees verder over ons toezicht De Inspectie van het Onderwijs (hierna: de inspectie) houdt toezicht op het onderwijs. Dit is vastgelegd in de Grondwet. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de zogenoemde controletaak, de evaluatietaak, de stimuleringstaak en de rapportagetaak

Reactie MBO Raad op waarderingskader mbo 2017 inspectie

 1. Lees meer omtrent kamerstuk 2011-2012, 31524 nr. 135: beroepsonderwijs en volwassenen educatie; brief regering; toezeggingen n.a.v. het algemeen overleg m
 2. Het OK in één oogopslag. Het OK met de vier rubrieken en bijhorende kwaliteitsverwachtingen vind je hier: pdf bestand referentiekader voor onderwijskwaliteit (261 kB). Wat is het referentiekader voor onderwijskwaliteit
 3. We gaan het bestuursonderzoek in het mbo uitvoeren op basis van een waarderingskader dat grotendeels vergelijkbaar is (in vo en mbo) De inspectie ziet erop toe dat de afname van de cen­ trale.

De waarderingskaders van de verschillende sectoren (po, vo, so en mbo) zijn op elkaar afgestemd. Uitgangspunt is dat het waarderingskader voor de verschillende sectoren gelijk is. De waarderingskaders verschillen als dat gelet op de specifieke sectorwetgeving nodig is, of als de aard van de onderwijssector daarom vraagt Op die datum treden namelijk de op elkaar afgestemde nieuwe onderzoekskaders voor het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs van de Inspectie van het Onderwijs in werking, waaronder het Onderzoekskader mbo 2017 met het nieuwe waarderingskader mbo 2017

Je kunt leerkrachten beoordelen aan de hand van het waarderingskader van de inspectie. Je kunt interviews houden met leerkrachten, intern begeleiders, leerlingen, ouders, directieleden en bestuurder. Je bent in staat om je bevindingen mondeling terug te koppelen aan het team en de leiding. Je kunt een rapportage opstellen van de inspectie: vernieuwd toezicht, klaar voor de 21ste eeuw. CPS Nationaal congres taal en lezen so, mbo •Het onderwijs ontwikkelt Het toezicht ontwikkelt mee. 4. Kern en doel van de verandering van toezicht •Blijven waarborgen van basiskwaliteit door risicogericht toezicht Een nieuw waarderingskader.

ZIEN! en het nieuwe inspectiekader - Driestar educatie

Waarderingskader. In het waarderingskader beschrijft de inspectie waar ze een oordeel of waardering over vormt. Het waarderingskader bevat een aantal kwaliteitsgebieden: Onderwijsproces, Schoolklimaat, Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambitie, en Financieel beheer. De kwaliteitsgebieden bevatten elk een aantal standaarden De inspectie zal stimuleren dat de kennisuitwisseling tussen scholen van hun bestuur effectief vorm krijgt. Huidig en toekomstig toezicht in het mbo. In het mbo wordt op dit moment jaarlijks een analyse gemaakt van iedere instelling om te kijken of er sprake is van risico's Mbo-studenten krijgen regelmatig te maken met stigma's. Van termen als laagopgeleid en deelnemer tot het ontbreken van de studentenkorting. Volgens de nieuwe landelijke mbo-ambassadrice, Desiree Hernandez (25), is dit 'ronduit beledigend'. Zij wil er tijdens haar ambassadeurschap dan ook alles aan doen om dat te veranderen. Ik wil laten zien dat neerkijken op het mbo helemaal niet. De Onderwijsinspectie werkt aan een nieuw waarderingskader. Dit kader geeft weer wat de inspectie verstaat onder de kwaliteit van het onderwijs en op welke manier zij dit beoordeelt. De inspectie gaat meer aandacht besteden aan instellingen die de basiskwaliteit op orde hebben maar waar zeker nog meer ontwikkeling mogelijk is

Vernieuwd Inspectietoezicht MBO Raa

Het waarderingskader Bij het kwaliteitsaspect Opbrengsten heeft de inspectie vijf indicatoren geformuleerd. Van belang voor een school is met name dat de eind- en de tussenresultaten, zowel bij taal als bij rekenen en wiskunde op het niveau liggen, dat mag worden verwacht op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie Waarderingskader inspectie wordt door het team ingevuld via de mededelingenbrief. Actions. Inge moved Waarderingskader inspectie wordt door het team ingevuld via de mededelingenbrief. higher Inge moved Waarderingskader inspectie wordt door het team ingevuld via de mededelingenbrief. from Nieuwe onderwerpen 31 okt 2017 to Lopen De examenkwaliteit van elke mbo-opleiding moet voldoen aan de drie standaarden. De instelling moet dat realiseren, bewaken, eventueel tijdig verbeteren en zich daarover verantwoorden. Tevens heeft de inspectie tot taak om de examenkwaliteit te beoordelen aan de hand van de standaarden voor de examenkwaliteit MBO-scholen bekijken de handreiking over verantwoorde diplomering van studenten op de website van de MBO Raad. Aanpassingen in het onderwijs, bij stages of leerbanen door corona Online lessen volgen op school. Overleg met uw school wanneer u op de mbo-school terecht kunt om gebruik te maken van de leer- en ICT-faciliteiten van de school Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van onderwerpen over melden, klachten, aanvragen en opvragen van informatie. Onder zorgsectoren vindt u informatie over melden specifiek voor de sector.; Als patiënt, cliënt of betrokkene kunt u een klacht melden via het Landelijk Meldpunt Zorg

Staatscourant Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Signaalgestuurd VVE-Toezicht Voorwoord Na de pilot 'Toezicht op VVE in de vier grote steden' in 2006-2009 wordt het toezicht op VVE een structurele taak voor de onderwijsinspectie (zie de wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie). Van 2010 tot ongeveer 2013 wordt eerst een bestandsopname gemaakt van. De Inspectie van het onderwijs (Onderwijsinspectie) houdt toezicht op de kwaliteit van scholen. De vertrouwensinpecteurs verzamelen klachten over pesten en geweld op school. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen bij de vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie meldingen. In de ranglijst van beste mbo-scholen is een score opgenomen die de bevindingen van de onderwijsinspectie samenvat. Hier wordt dit kort uitgelegd. Op de website van de onderwijsinspectie is van mbo-school een beoordeling te vinden. De inspectie beoordeelt scholen eens in de drie à vier jaar en de manier van oordelen is per 1 augustus 2017.

Sinds augustus 2020 kunnen scholen, op grond van de wet

Meer informatie over het waarderingskader Binnen het waarderingskader zijn vijf kwaliteitsgebieden benoemd voor het primair onderwijs: onderwijsresultaten, onderwijsproces, schoolklimaat en veiligheid, kwaliteitszorg en ambities en financieel beheer. Naast deze vijf kwaliteitsgebieden is er een apart kwaliteitsgebied benoemd waa De standaard vragenlijst in de DOT komt overeen met de indicatoren uit het waarderingskader van de inspectie. Elke andere indicator is toe te voegen. De waardering wordt weergegeven op een 4-puntsschaal plus n.v.t. Een toelichting is bij elke indicator mogelijk Wanneer uit regulier of specifiek onderzoek van de inspectie blijkt dat de kwaliteit onvoldoende is, niet meer voldaan wordt aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 1.4.1, eerste en tiende lid, van de WEB of de instelling in strijd handelt met artikel 5:20 van de Awb (medewerking aan inspectie) kan de minister de diploma-erkenning aan de desbetreffende beroepsopleiding ontnemen Minister Van Engelshoven wil een kleinschalig experiment starten voor mbo-scholen die voorop lopen met kwaliteitszorg. Naarmate een school zelf de kwaliteitszorg beter op orde heeft, zal het toezicht van de inspectie lichter zijn. Dat schrijft minister Van Engelshoven in een Lees verde

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 juni 2012, inzake waarderingskader en opbrengstenbeoordeling door de Onderwijsinspectie - Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces - Parlementaire monito Verus is niet tevreden over de nieuwe sectorale waarderingskaders die vorige maand in een internetconsultatie zijn voorgelegd. De nieuwe kaders doen geen recht aan wetsvoorstel Bisschop, Van Meenen en Rog dat het inspectietoezicht beperkt tot de deugdelijkheidseisen De volledige versie van het onderzoekskader 2017>Onderzoekskader 2017 Inspectie van het Onderwijs. Procesgebied(1) Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbo

Waarderingskader 2017 Sector Voortgezet Onderwij

overheid c.q. inspectie aan te zetten tot meer proportioneel toezicht. Het Kwaliteitsnetwerk mbo onderneemt voor het realiseren van deze doelstellingen een aantal acties, waaronder: deskundigheidsbevordering kwaliteitszorg voor medewerkers van onderwijsinstellingen; opleiden van auditoren die voor het Kwaliteitsnetwerk mbo instellingsaudits. Vandaag verschijnt het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie: de Staat van het Onderwijs. Vier opvallende bevindingen uit de Staat van het Onderwijs 2019 zijn: leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs scoren steeds slechter voor taal en rekenen, leerlingen presteren slecht op burgerschapsonderwijs, het lerarentekort wordt een bedreiging voor de onderwijskwaliteit en het. Extra bijeenkomst nieuwe waarderingskader inspectie voor so en vso [ 15 NOV 2016 Gerda Valster] Onderwijskwaliteit Op donderdag 10 november jl. heeft de PO-Raad een bijeenkomst georganiseerd voor stafmedewerkers onderwijskwaliteit over het onderzoekskader voor so en (v)so dat per 1 augustus 2017 zal ingaan

Inspectie - LOWA

Op een aantal terreinen rondom zorg en mbo is de afgelopen jaren veel beleid ontwikkeld en is er veel in gang gezet, bijvoorbeeld de invoering van LGF, de extra middelen naar aanleiding van het onderzoek IBO-BVE, de wettelijke verankering van de ZAT's, de instelling van een landelijk steunpunt voor de ZAT's, de regierol van de gemeenten en de CJG's en het schoolmaatschappelijk werk Mbo'ers worden voortaan student genoemd in plaats van deelnemer. Over twee jaar, in het studiejaar 2020 - 2021, wordt dat ook in de wet vastgelegd Voor de vacature als Uitvoerder Reiniging En Inspectie Utrecht MBO ga je het volgende doen: Als Uitvoerder R&I heb je de dagelijkse leiding over ons groot materieel en bijbehorende commercie bij onze klanten. Jij bent degene die ervoor zorgt dat door de juiste inzet van personeel en materieel de werkzaamheden soepel verlopen Definitie: Jaarresultaat staat voor wat het mbo per jaar aan gediplomeerden realiseert. Het gaat daarbij om het totaal aantal gediplomeerden, zowel instellingsverlaters als gediplomeerden die in hun instelling verder gaan met een mbo-opleiding. In het jaarresultaat tellen alleen diploma's mee behaald in het teljaar constaterende dat in het waarderingskader van de Inspectie didactisch handelen van docenten is opgenomen als kwaliteitsaspect; overwegende dat het toezicht op en de beoordeling van het (vak)didac-tisch handelen van docenten geen taak van de Inspectie is, maar van een onderwijsinstelling en van docenten onderling, bijvoorbeeld door peer reviews en collegiale visitatie

Staatscourant 2017, 18409 Overheid

Welke opleidingen onderzocht de inspectie? Op deze pagina toont de inspectie alleen opleidingen die in de afgelopen drie jaar zijn onderzocht. Voor elke onderzochte opleiding is weergegeven of de conclusie positief was (geen tekortkoming) of dat er een of meer tekortkomingen waren Inspecteur MBO Inspectie van het Onderwijs Utrecht 1 week geleden Wees een van de eerste 25 sollicitanten. Solliciteren op bedrijfswebsite Opslaan. Vacature opslaan. Sla deze vacature op met uw huidige LinkedIn-profiel of maak een nieuw profiel aan. Uw activiteiten tijdens uw zoektocht naar een baan zijn alleen zichtbaar voor u

WAARDERINGSKADER 2017 SECTOR MBO

'De inspectie houdt er rekening mee dat het lerarentekort op termijn terug te zien is in de beoordeling van de kwaliteit van scholen'. Dat schrijft de Onderwijsinspectie vandaag in de nieuwste editie van de Staat van het Onderwijs. Het tekort is volgens de inspectie 'een risico voor onderwijs en samenleving' en vergroot de ongelijkheid The Dutch Inspectorate of Education is responsible for the inspection and review of schools and educational institutions

Inspectie: 'Houdbaarheid onderwijs sterk onder druk' 27 november 2020 24 november 2020. Nu de pandemie voortduurt, neemt de druk op het mbo toe. Studenten krijgen minder kans zich de ontwikkelen en de belasting voor docenten wordt zorgwekkend groot Onderzoek onderwijsinspectie: privaat mbo vaart redelijk tot goed ondanks Coronacrisis. De Inspectie van het Onderwijs heeft in een derde ronde mbo-scholen bevraagd hoe zij in de corona-crisis het onderwijs hebben vormgegeven. Voor het eerst zijn dit najaar ook de niet-bekostigde instellingen daarin meegenomen Zo is het percentage mbo-studenten dat een diploma behaalt iets gedaald. Maar de Inspectie blijft in grote lijnen positief over de ontwikkelingen binnen het mbo. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs, het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs. De afgelopen jaren was er binnen het mbo op alle fronten een stijgende lijn te zien Normuren MBO. Een mbo-student heeft 1.600 uur per jaar beschikbaar voor zijn studie. De 2 leerwegen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) hebben verschillende onderwijstijden. Urennormen BBL. Het aantal uren onderwijs voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) is minimaal 850 uren per studiejaar Onderwijs. Op de website van de onderwijsinspectie vindt u een overzicht van alle scholen in Vlaardingen. Website Inspectie van Onderwijs ; MBO. Het Albedacollege verzorgt MBO-opleidingen in Vlaardingen Inspecteur MBO Inspectie van het Onderwijs Utrecht 4 dagen geleden Wees een van de eerste 25 sollicitanten. Solliciteren op bedrijfswebsite Opslaan. Vacature opslaan. Sla deze vacature op met uw huidige LinkedIn-profiel of maak een nieuw profiel aan. Uw activiteiten tijdens uw zoektocht naar een baan zijn alleen zichtbaar voor u

 • Amine scheikunde.
 • Chronische middenoorontsteking oorsuizen.
 • Wallpaper Mercedes.
 • Werkt revita shampoo ?.
 • Hotels Schiphol.
 • Makro poort bankirai.
 • Trein Emmen Zwolle werkzaamheden.
 • Foscam FI9805W handleiding.
 • English Movie Review.
 • IKEA keuken upgrade.
 • Coca Cola marketing.
 • Language closest to Dutch.
 • Puma trui Geel.
 • Disharmonisch intelligentieprofiel aanpak.
 • Orange tv gids.
 • Tweakers netwerk switch.
 • Anti Parasiet paard.
 • Google Lens apk.
 • A lijn rok brede heupen.
 • Dreumes tv.
 • Tommy Hilfiger portemonnee dames Zwart.
 • Munchies recepten.
 • Huisdieren met korte levensduur.
 • Noten leren lezen saxofoon.
 • Hoop anker.
 • Suntory Whisky.
 • Louvre deuren scharnieren.
 • Buikpijn na veel water drinken.
 • Zwarte pallets hout.
 • Traumahelikopter Wijk en Aalburg.
 • Contrareformatie kunst.
 • Trouwlocatie in Spanje.
 • Alpro mild en Creamy kokos recept.
 • Steakhouse Tilburg.
 • Wat is tegenlicht.
 • Glen Campbell Kimberly Woolen.
 • Sheltie blue merle pups te koop.
 • Zalmforel prijs.
 • Nadelen bloeddonor.
 • Arlette van der Meulen Wikipedia.
 • EToro koers.