Home

488 bis Burgerlijk Wetboek

Wetboek-online.nl Burgerlijk Wetboek Boek 8 Artikel 488

Burgerlijk Wetboek Boek 8. Artikel 488. Artikel 488. Onverminderd het omtrent avarij-grosse bepaalde en onverminderd afdeling 1 van Titel 4 van Boek 6 zijn de afzender, de ontvanger en, indien een cognossement is afgegeven, de in artikel 441 bedoelde houder daarvan, hoofdelijk verbonden de vervoerder de schade te vergoeden, geleden doordat deze. INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1 - 515) BOEK II : Goederen en beperkingen van eigendom (art. 516 - 710) BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging (art. 711 - 1100) BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging (art. 1101 - 1581) BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging (art. 1582 - 2010) BOEK III Read more Burgerlijk Wetboek Artikel 488/1 De meerderjarige die wegens zijn gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, niet in staat is zonder bijstand of andere beschermingsmaatregel zijn belangen van vermogensrechtelijke of niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan onder bescherming worden geplaatst, indien en voor zover de bescherming van zijn belangen dit vereist Wetboek van Strafrecht. 1 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf tegen een Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld en daarop door de wet van het land waar het.

Burgerlijk Wetboek - iCode

 1. Burgerlijk wetboek. Personen en familierecht (Boek 1 B.W.) Algemene bepalingen personen en familierecht (Titel 1, Boek 1 B.W.) Rechten en verplichtingen van echtgenoten (Titel 6, Boek 1 B.W.
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 7. 1 De koop van een tot bewoning bestemde onroerende zaak of bestanddeel daarvan wordt, indien de koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, schriftelijk aangegaan.. 2 De tussen partijen opgemaakte akte of een afschrift daarvan moet aan de koper ter hand worden gesteld, desverlangd tegen afgifte aan de verkoper van een.
 3. Als er overigens een specifieke wet bestaat voor een type huurcontract, zoals bijvoorbeeld de huurwet van 20 februari 1991 inzake de huurcontracten voor een hoofdverblijfplaats, dan hebben de bepalingen van deze laatste betrekking op deze van de artikelen 1708 tot 1762 bis van het Burgerlijk Wetboek
 4. Art. 1:448 BW - BW - Artikel 448 Burgerlijk Wetboek Boek 1 - Artikel 448 1. De taak van de bewindvoerder eindigt:a. bij het einde van het bewind;b. door tijdsverloop, indien hij voor een bepaalde tijd was benoemd;c. door zijn dood, het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, zijn faillietverklaring of zijn ondercuratelestelling;d. door.
 5. Titel ; 21 MAART 1804. - BURGERLIJK WETBOEK. - INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1-515). (NOTA : art. 374/1-374/2 gewijzigd met ingang op een onbepaalde datum bij W 2018-07-30/54, art. 2; Inwerkingtreding : onbepaald) (NOTA : art. 362-3 gewijzigd in de toekomst door W 2018-06-18/03, art. 157, 082; Inwerkingtreding : onbepaald) (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 28-01-1995.

21/03/1804 BW Oud Burgerlijk Wetboek van 21 maart 180

 1. 1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid
 2. derd het verhaal van de lastgever op de lasthebber.]
 3. derjarige - Bewarend beslag - Handlichting (dossier n° 6312)), MICHIELS, D. (Schuldsaldoverzekering (dossier n° 6318.
 4. Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Art. 2. In artikel 488bis, b), van het Burgerlijk Wetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht :. 1º in paragraaf 1, tweede lid, worden tussen de woorden « artikelen 5, § 1, » en het woord « en » de woorden « 22bis » ingevoegd en in fineworden na het cijfer « 14 » de woorden « 22ter.

Met artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek heeft de wetgever bescherming willen bieden aan meerderjarige personen die omwille van hun lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand volledig of gedeeltelijk onbekwaam zijn geworden om hun goederen te beheren Burgerlijk Wetboek immers van rechtswege indien de lastgever in een staat komt te verkeren bedoeld in artikel 488/1 of 488/2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit is een staat waarbij de lastgever wegens zijn gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, niet in staa

burgerlijke stand begaan, waartegen bij de artikelen 483, 484 en 485 1o. van het Wetboek van Strafrecht is voorzien, neemt de burgerlijke rechter kennis. Ingeval van overtreding tegen die voorschriften door andere bewaarders begaan, kunnen deze door de burgerlijke rechter worden verwezen in een geldboete van ten hoogste 11 Gew. bij G.B. 1944 no. De wetgeving: art. 488 bis van het burgerlijk wetboek. Aantekenen beroep tegen beslissing vrederechter. Algemene juridische begrippen; Advies van de Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap i.v.m. Het wetsvoorstel van 11 januari 2011 tot invoering van een globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen 21/03/1804 BW Oud Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 Artikel 1384 . Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring heeft

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafrecht - BWBR000185

Burgerlijk wetboek - Lawyru

 1. [20] artikel 849 van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen door artikel 33 van de wet van 31 juli 2017 en artikel 858 bis § 1 van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door artikel 39 van de wet van 31 juli 2017 [21] DOC 54 2282/002, pagina 35 [22] DOC 54 2282/003, pagina 63
 2. derd het in artikel 448 lid 3, tweede volzin, bepaalde draagt de hulpverlener zorg, dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 454, worden verstrekt dan met toestem
 3. In Tekst & Commentaar Burgerlijk Wetboek vindt u de wetteksten van de Boeken 1 tot en met 10 van het Burgerlijk Wetboek, die door ervaren auteurs zijn voorzien van korte, heldere commentaren. Deze commentaren bieden u inzicht in de betekenis en toepassing van de wetgeving. App. 224,54 incl. 9% btw. App

3 Art. 488/1, lid 1 B.W. 4 Art. 488/2 B.W. 5 J. BAEL, Enkele rechtshandelingen uit het familiaal vermogensrecht onder de nieuwe wetgeving inzake het bewind in Het erfrecht in al zijn aspecten: VLN Congres 2015, Mechelen, Kluwer, 2015, (51) 51, nr. 2; C. DE Burgerlijk Wetboek bepaalt namelijk dat. De bewijsregeling in burgerlijke zaken kan men terugvinden in de art. 1315 t/m 1369 van het Burgerlijk Wetboek. De bewijsregeling in handelszaken was terug te vinden in art. 20 t/m 25 van het oude Wetboek van Koophandel. Deze artikelen werden ingevoerd bij wet van 15.12.1872

Dat het bewijsrecht evoluties ondergaat mag vanzelfsprekend lijken, zeker gezien de recente evoluties in onze manier van communiceren en dus ook inzake aanbieding en aanvaarding of m.a.w.de wijze waarop overeenkomsten tot stand komen. De werkelijkheid is evenwel dat we onze bewijsregels, zeker in zaken van burgerlijk recht, nog steeds voornamelijk putten uit een Burgerlijk Wetboek dat. Vertalingen in context van wetboek in Nederlands-Duits van Reverso Context: van het wetboek, wetboek van strafrecht, burgerlijk wetboek, wetboek van strafvordering, communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebrui

Wetboek van Strafrecht. 1 De Nederlandse strafwet is toepasselijk op een ieder die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een misdrijf tegen een Nederlander, een Nederlandse ambtenaar, een Nederlands voertuig, vaartuig of luchtvaartuig, voor zover op dit feit naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van ten minste acht jaren is gesteld en daarop door de wet van het land waar het. Art. 488 Sv - Artikel 488 Wetboek van Strafvordering - Artikel 488 1. De bepalingen van dit wetboek zijn van toepassing voor zover deze afdeling geen afwijkende bepalingen bevat.2. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op personen die ten tijde van het begaan van het feit de leeftijd van achttien jaren nog niet hebben bereikt, voor zover deze Titel geen afwijkende bepalingen bevat.3 21/03/1804 BW Oud Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 Artikel 2003 . Lastgeving eindigt: Door herroeping van de volmacht van de lasthebber, komt te verkeren in een staat bedoeld in artikel 488/1 of 488/2 en de lastgeving niet voldoet aan de eisen bepaald in de artikelen 490 en 490/1, § 1 Burgerlijk Wetboek Boek 8. 1 In dit wetboek worden onder schepen verstaan alle zaken, geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens hun constructie bestemd zijn om te drijven en drijven of hebben gedreven.. 2 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen zaken, die geen schepen zijn, voor de toepassing van bepalingen van dit wetboek als schip worden aangewezen, dan wel bepalingen van dit wetboek niet.

Burgerlijk Wetboek Boek 3 Burgerlijk Wetboek Boek 3, Vermogensrecht Boek 3. Vermogensrecht in het algemeen Titel 1. Algemene bepalingen Afdeling 1. Begripsbepalingen Artikel 1 Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten. Artikel 2 Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Artikel 3 1 Onro 35 488 Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz Burgerlijk wetboek. WET van 28 december 1859, betreffende de invoering van een nieuwe wetgeving in de West-Indische Koloniën en vijfde lid van artikel 371e bis zijn ten deze toepasselijk. Artikel 259a-140. De bepaling van artikel 285a is insgelijks toepasselijk op personen, die met elkande Art. 7:448 BW - BW Boek 7 - Artikel 448 Burgerlijk Wetboek Boek 7 - Artikel 448 1. De hulpverlener licht de patiënt op duidelijke wijze, en desgevraagd schriftelijk in over het voorgenomen onderzoek en de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de patiënt. De hulpverlener licht een patiënt die de leeftijd van. Burgerlijk wetboek vanaf 1 juni 2014 Burgerlijk wetboek vanaf 1 juni 2014. 1. Artikel 335 §1 Burgerlijk wetboek: Het kind wiens afstamming van vaderszijde en afstamming van moederszijde tegelijkertijd komen vast te staan draagt ofwel de naam van zijn vader, ofwel de naam van zijn moeder, ofwel één die samengesteld is uit hun twee namen, in de door hen gekozen volgorde met niet meer dan.

wetten.nl - Regeling - Burgerlijk Wetboek Boek 7 - BWBR000529

 1. Met deze wet verdwijnt het Wetboek van koophandel, waaronder zijn Titel III en IV betreffende de koopmansboeken en het handelsrechtelijk bewijs. Deze bepalingen worden vervangen door het nieuwe artikel 1348bis Burgerlijk Wetboek
 2. g van meemoederszijde 325/1-325/10 10
 3. artikel 378 (ouders), 410 (voogd), 488bis f § 3 (voorlopige bewindvoerder), 499/7 (bewindvoerder over de persoon en/of over de goederen) van het Burgerlijk Wetboek - artikel 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek Ondergetekende verzoeker : Naam Voornaam Geboortedatum Beroep / hoedanigheid Straat Huisnummer_bus Postnummer Gemeent

Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 61bis in het Wetboek van strafvordering. De dames Merchiers en Maximus. ­ Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488 bis, c), van het Burgerlijk Wetboek, inzake de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand onbekwaam zijn die te beheren Burgerlijk Wetboek INLEIDENDE TITEL EN BOEK I : Personen (art. 1 - 515) BOEK II : Goederen en beperkingen van eigendom (art. 516 - 710) BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging (art. 711 - 1100) BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging (art. 1101 - 1581) BOEK III : Wijze van eigendomsverkrijging (art. 1582 - 2010) Read more Belgi Auteurs: Larissa De Wulf en Carolyn Vanthienen (Tiberghien) Publicatiedatum: 28/02/2019 Ons Civiele procedure en geschillenbeslechting- team brengt u graag op de hoogte van enkele nieuwigheden binnen het familierecht, meer bepaald op het vlak van de onderhoudsbijdrage voor minderjarige en studerende meerderjarige kinderen (art. 203bis Burgerlijk Wetboek en art. 1321 Gerechtelijk Wetboek) Burgerlijk Wetboek Boek 8 Burgerlijk Wetboek Boek 8, Verkeersmiddelen en vervoer Boek 8. Verkeersmiddelen en vervoer i Algemene bepalingen Titel 1. Algemene bepalingen Artikel 1 1 In dit wetboek worden onder schepen verstaan alle zaken, geen luchtvaartuig zijnde, die blijkens hun constructie bestemd zijn om te drijven en d

(art. 488 bis d) lid B.W.) Aan de vrederechter van het kanton.. Verzoekende partij, - hetzij de beschermde persoon, hierna vermeld (1) - hetzij (of eveneens) de voorlopige bewindvoerder, hierna vermeld (2) licht het volgende toe: - voor het beheer van de goederen van de beschermde persoon werd ee Burgerlijke rechtsvordering. WET van 17 mei 1935, houdende vaststelling van het Surinaams Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijziginge

Bij de vergelijkbare regeling in het gemene voogdijrecht (artikel 392 van het Burgerlijk Wetboek) is ook geen attest van woonst vereist. Nr. 83 VAN DE REGERING . Art. 2. In het voorgestelde artikel 488bis, b), § 2, eerste lid, de laatste zin doen vervallen. Verantwoording. Dit is een vereenvoudiging van het juridisch veld Burgerlijk Wetboek, de termijn van drie maanden bedoeld in arti- kel 71 van het Consulair Wetboek en de termijn van vier maanden bedoeld in de artikelen 11 bis , § 5en15,3, van het Wetboek van de 35 488 Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) Nr. 11 MOTIE VAN HET LID SMEULDERS C.S. Voorgesteld 3 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging Uitzondering wordt wel gemaakt voor de voornaamste gezinswoning en het huisraad dat toekomt aan de langstlevende echtgenoot: artikel 920 § 2 j° 915 bis § 2 Burgerlijk Wetboek. [17] artikel 929 Burgerlijk Wetboek bepaalde voor de onroerende goederen zelfs dat de schulden of hypotheken waarmee zij door de begiftigde bezwaard waren, vervallen

Burgerlijk Wetboek: tekst van de artikelen 1708 tot 1762 bis

Minister van Justitie Vraag nr. 126 van de heer Verreycken d.d. 22 maart 1996 (N.) : Voorlopige bewindvoerder. Op 26 juli 1991 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 18 juli 1991, die in het Burgerlijk Wetboek vooral een zeer uitgebreid artikel 488bis invoegt. Dit artikel schept de mogelijkheid aan de vrederechter te vragen een voorlopige bewindvoerder aan te stellen voor de goederen. Burgerlijk Wetboek 1992 136 Het nieuwe verjaringsrecht in vogelvlucht Het verjaringsrecht behoort tot de ingrijpendst gewijzigde gebieden van het privaatrecht. Het huidige wetboek kent anders dan het vorige verkrijgende verjaring voor roerende zaken. Dat is nodig omdat voor derdenbescherming strenge eisen gelden De alhier besproken korte verjaringstermijn van 5 jaar is deze van artikel 2277 Burgerlijk Wetboek. uittreksel uit het burgerlijk wetboek: Het Hof van Cassatie stelt dat het algemeen rechtsbeginsel «non bis in idem» dezelfde draagwijdte geeft als de bepalingen van art. 14.7 IVBPR en art. 4.1 van Protocol nr. 7. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. Nijboer kst-35488-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 488, nr. 1. Author: Tweede Kamer der Staten-Generaa

Art. 1:448 BW - BW - Artikel 448 Burgerlijk Wetboek Boek 1 ..

Het burgerlijk wetboek bevat geen definitie van een buitencontractuele fout. In de rechtspraak en rechtsleer is er in het verleden over het begrip dan ook reeds zeer omvangrijk gediscussieerd. Een fout heeft in de eerste plaats een objectief element en een subjectief element 35 488 Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) Nr. 13 MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. Voorgesteld 3 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging

Het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) is er. Althans het als eerste op 4 april 2019 goedgekeurd Boek VIII Bewijs. Dit Boek, dat in werking zal treden op de eerste dag van de achttiende maand na publicatie in het Belgisch Staatsblad, codificeert het bestaande bewijsrecht, bevat veel verduidelijkingen, beslecht een aantal betwiste kwesties en voert een aantal nieuwigheden in Art. 7:858 BW - BW BES Boek 7 - Artikel 858 Burgerlijk Wetboek BES Boek 7 - Artikel 858 1. Indien het bedrag van de verbintenis van de hoofdschuldenaar op het tijdstip van het aangaan van de borgtocht niet vaststaat, is de borgtocht slechts geldig, voor zover een in geld uitgedrukt maximumbedrag is overeengekomen.2. Overeenkomstig artikel 856 verschuldigde rente en kosten kunnen ongeacht dit. verkoop: de artikelen 1641-1649 van het Burgerlijk Wetboek 1. Toepassingsgebied 1.1. Toepassingsvoorwaarden 1.1.1. Gebrek 2. Over wat precies onder het begrip 'gebrek' moet worden verstaan, is reeds heel wat inkt gevloeid. Dit komt doordat de wetgever heeft nagelaten om een definitie in het Burgerlijk Wetboek in te schrijven 35 488 Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) Nr. 14 MOTIE VAN HET LID BECKERMNAN C.S. Voorgesteld 3 februari 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging

9) Burgerlijk wetboek - Deel IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten Enkel consumenten - d.z. natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die geen verband houden met een beroepsactiviteit of een commerciële of professionele activiteit 33 488 Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang 26 Uit de verwijzingsbeschikkingen volgt dat in de drie aanhangige strafzaken de aan de verdachten verweten strafbare feiten zijn gepleegd onder het regime van het oude artikel 2621 van het Italiaanse burgerlijk wetboek, dus vóór de inwerkingtreding van wetsbesluit nr. 61/2002 en van de nieuwe artikelen 2621 en 2622 van dat wetboek de#burgerlijke#vorderinguit#eenmisdrijf# 1.1 Het#oudeartikel#2262#Burgerlijk#Wetboek# 1.1.1 Degemeenrechtelijke#verjaringstermijn#onder#vuur# 1.) Gedurende) lange) tijd) hebben) rechtsgeleerden) kritiek) geuit) op) de) 'archaïsche') verjaringsregels.2)De)algemene)verjaringstermijn)van)dertig)jaar)die)in)het)oude)artikel)2262

Loi - We

21/03/1804 BW Oud Burgerlijk Wetboek van 21 maart 1804 Artikel 2262bis § 1 . Alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar Daartegenover werd het artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek geplaatst. Op basis van deze bepaling heeft de schuldenaar de garantie dat de tenuitvoerlegging eindigt tien jaar na de uitspraak. In het eerste geval is er niet direct een sanctie op de inertie van de schuldeiser, terwijl die inertie in het tweede geval na tien jaar de verjaring doet intreden Belgisch recht is de verzamelnaam voor het in België geldende recht. Het komt voort uit, en is in grote delen nog hetzelfde of zeer vergelijkbaar met, het Franse recht ('napoleontisch recht'). Net zoals de meeste Europese systemen is het een continentaalrechtelijk systeem, in tegenstelling tot de common law dat onder andere het Verenigd Koninkrijk hanteert Artikel 213 Burgerlijk wetboek stelt: Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht, zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Deze bepaling werd opgenomen in Hoofdstuk VI Wederzijdse rechten en verplichtinge 1. Overeenkomstig artikel 146 Burgerlijk Wetboek is er geen huwelijk wan-neer er geen toestemming is. Krachtens artikel 146 bis Burgerlijk Wetboek is er geen huwelijk wanneer, on-danks de gegeven formele toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van om-standigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelij

(wet van 19 oktober 2015 houdende wijzigingen van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 22 oktober 2015) - Wijzigingen in het Gerechtelijk Wetboek . Het nieuwe artikel 1034 ter Gerechtelijk Wetboek luidt: Art. 1034ter Het verzoekschrift vermeldt op straffe van nietigheid : 1° de dag, de maand en het jaar Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 19 januari 2021. Inclusief de sinds 1 januari 2021 geldende Wet homologatie onderhands akkoord 488 bis -B Burgerlijk Wetboek. Luidens artikel 488 bis -A Burgerlijk Wetboek kan de meerderjarige die, geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, wegens zijn gezondheidstoestand, niet in staat is zijn goederen te beheren, met het oog op de bescherming ervan, een voorlopige be

a. via Art 488 bis van het burgerlijk wetboek b. andere weg Met vriendelijke groeten. PlusMinus 2012-06-22 07:47:01 UTC. Permalink. Post by alpibucky Goedendag, Als vruchtgebruiker is mijn moeder verhuurder van een huis waarvan de huurovereenkomst allang voorbij is Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek, is het volledig afgeleid uit het vergeefs aangevoerde motiveringsgebrek en is het mitsdien niet ontvankelijk. Tweede middel Eerste onderdeel 8. Krachtens artikel 215, § 1, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, kan de ene echtgenoot zonder de instemming van de andere niet onder bezwarende titel of o Er bestaat geen juridisch statuut voor het studentenhuurcontract, dat dus hoofdzakelijk onder de algemene bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verhuring valt. Net zoals voor een huurcontract voor een tweede verblijf, zijn de artikelen 1708 tot 1762 bis van het Burgerlijk Wetboek van toepassing AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST I. Normen inzake gezondheid, veiligheid en bewoonbaarheid die van toepassing zijn in het Vlaams Gewest In dit hoofdstuk volgt een korte beschrijving van een aantal krachtlijnen uit de Vlaamse Wooncode Tekst & Commentaar - Burgerlijke Rechtsvordering (Hardcover). Deze uitgave is dé bron voor elke jurist die actief is in het burgerlijk procesrecht...

Rolnummer 6804 Arrest nr. 20/2019 van 7 februari 2019 A R R E S T _____ In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 330 van het Burgerlijk Wetboek en 138bis van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de familierechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Namen. Het Grondwettelijk Hof 1 Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. François, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman en E. Derycke, bijgestaan door de griffier L. Potoms, onder. Artikel 745 bis en 915 bis Burgerlijk wetboek. 14 berichten • Pagina 1 van 1. witje Topic Starter Berichten: 80. Artikel 745 bis en 915 bis Burgerlijk wetboek. 29 aug 2010 07:11 . Kan iemand mij het verschil uitleggen tussen. BURGERLIJKE WETBOEK. - BOEK I : Personen TITEL VI. Echtscheiding Hoofdstuk 1: gronden tot echtscheiding Art. 229. § 1. De echtscheiding wordt uitgesproken wanneer de rechter vaststelt dat het huwelij BURGERLIJK WETBOEK. - BOEK II : Goederen en beperkingen van eigendom TITEL II. Eigendom Hoofdstuk III. Medeëigendom Art. 577-2. § 1. Bij ontstentenis van overeenkomsten en van bijzondere bepalingen, wordt de eigendom van een zaak die onverdeeld aan verscheidene personen toebehoort, geregeld als volgt : § 2

Tekst & Commentaar: Burgerlijk Wetboek door Hans

Art. 2:48 BW - BW Boek 2 - Artikel 48 Burgerlijk Wetboek ..

Zie de artikels 675 tot 680 bis van het burgerlijk wetboek: Uitzichten op het eigendom van de nabuur. Conforme zichten en lichten. Niet-conforme rechte zichten. Niet-conforme schuine zichten. Document acties. Afdrukken; De spelregels. Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO Burgerlijk Wetboek: Afstamming Art. 55. <W 30-03-1984, art. 1> De aangifte van geboorte wordt gedaan aan plaatselijke ambtenaar van de burgerlijke stand binnen vijftien dagen na de bevalling. Is de laatste dag van die termijn een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek; 3° het koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. Art. 20. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019. Art. 21 2. Woninghuur Wet 21 maart 1804 - Burgerlijk Wetboek (Woninghuurwet) (Art. 2) 54 Larcier - Wet en Duiding Huur (1 oktober 2009)---Export:21-10-2009_13:52--- dat evenwel voorziet dat de huurovereenkomst bij gebrek aan plaatsing van een huurwaarborg nietig en on Uitvoeringswet Brussel II bis (herschikking) Met dit wetsontwerp wordt uitvoering gegeven aan de gewijzigde Verordening Brussel II-bis betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (Verordening (EU) nr. 2019/1111)

Artikel 224 van het Burgerlijk Wetboek is ook van toepassing. Hoofdstuk XII - Uitkeringen tot levensonderhoud. Art. 1320. De vorderingen tot toekenning, verhoging, verlaging of afschaffing van de uitkering tot levensonderhoud kunnen worden ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak, overeenkomstig de artikelen 1034bis tot 1034sexies. Art. 1321. De 11e druk van dit Tekst & Commentaar-deel biedt de praktijkjurist een diepgaand en overzichtelijk commentaar, op Boek 1 BW Personen- en familierecht, op ruime schaal aangevuld met aanverwante wet- en regelgeving. - Managemementboek.nl - Onze prijs: 347, Burgerlijk Wetboek: Bekwaamheid Art. 144. <W 19-01-1990, art. 7> Niemand mag een huwelijk aangaan voor hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt. Art. 148.<W 19-01-1990, art. 9> Zonder toestemming van zijn ouders mag een minderjarige geen huwelijk aangaan. Die toestemming wordt vastgesteld door de [2 familierechtbank]2 waarbij de. Artikel 319 bis Belgisch Burgerlijk Wetboek. Als Marokkaan of Algerijn kan je dit vaderschap in theorie niet laten gelden, omdat dat het resultaat is van een buitenechtelijke relatie. De ambtenaar van de Belgische burgerlijke stand zal in dat geval niet het Marokkaanse of Algerijnse recht toepassen het Burgerlijk Wetboek en de vaststelling van de bijdrage van elk van de ouders overeenkomstig artikel 203bis van het Burgerlijk Wetboek. Zij evalueert jaarlijks deze aanbevelingen en bezorgt een advies aan de minister van Justitie en de minister bevoegd voor de Gezinnen, vóór de 31ste januari van het jaar volgend op he

Schade & art. 1382 Burgerlijk Wetboek. Volgens de wet dient de aansprakelijke de schade, die hij toebrengt aan derden, te vergoeden. De tekst luidt : Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.. Jurisquare NV - Ernestinelaan 4 - 1050 Brussel - België - Tel. +32 2 5030172 - contact - privacy - verkoopvoorwaarden Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag de inhoud van deze site niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande. van Burgerlijk procesrecht praktisch belicht. Wie een teksteditie van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering opslaat, wacht mogelijk een verrassing: niet langer begint dit wetboek in art. 1 met de frase dat iedere rechtsingang aanvangt door middel van een dagvaarding. (bis)- verorde

35 488. Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) Nr. 10. TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING. Ontvangen 2 februari 2021 Is de uitweg echter in het leven geroepen door een overeenkomst, dan kan de afschaffing gevorderd worden op basis van artikel 710 bis van het Burgerlijk Wetboek. Volgens dit artikel kan, op verzoek van de eigenaar van het lijdend erf, de rechter de afschaffing van een erfdienstbaarheid bevelen wanneer deze ieder nut voor het heersend erf verloren heeft

hoofdstuk II, afdeling 2, van het burgerlijk wetboek. formulier vastgelegd in uitvoering van artikel 10, § 1, laatste lid van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het burgerlijk wetboek.... 45 2.1.4. Koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van art. 11 bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 va familierecht onderwerp echtscheidin scheiding en deling alimentatie gezag vraag bevoegdhei rechter toepasselijk recht verklaring voor recht bevoegdhei rechte Initiatiefwetsvoorstel van het lid Nijboer (PvdA) tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Dit wetsvoorstel heeft als doel huurders te beschermen tegen hoge huurstijgingen. Die bescherming krijgt gestalte middels een maximering van de jaarlijkse toegestane huurverhoging voor huurders met geliberaliseerde huurovereenkomsten

Legaatsaflevering - Art

(Voormalig) artikel 140bis tot 140octies van het Wetboek Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (van toepassing tot 21.12.2016) Artikel 140bis Het bij artikel 131 vastgestelde recht wordt verlaagd tot 3 pct. voor : 1° de bij authentieke akte vastgestelde overeenkomsten die de overdracht ten kosteloz Bronnen: De materiële regels worden uiteengezet in de artikelen 117 tot en met 129 bis van het burgerlijk wetboek. 8 Wat zijn de gronden voor nietigverklaring van het huwelijk? In de volgende gevallen kan een huwelijk ongeldig zijn (artikelen 117 e.v. van het burgerlijk wetboek)

Parlementair document nr

2 A. VAN OEVELEN, De burgerlijke aansprakelijkheid van jeugdleiders voor organisatie- en toezichtsfouten, Noot onder Gent, 21februari 1995, R.W., 1996-97, 1333-1335. 558 1624. B. Voorbeelden. De voornaamste gevallen zijn: het niet-naleven van wettelijke en reglementaire bepalingen, alle vormen van onzorgvuldigheid - Artt. 1315, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat schade in de zin van artikel 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of prestati

Burgerlijk Wetboek Boek 5bolLeuven Ruilt Mee!bol

3. Vorderingen inzake het recht op persoonlijk contact bedoeld in artikel 375 bis Burgerlijk Wetboek met betrekking tot voornoemde kinderen. Deze kamer neemt kennis van de spoedeisende vorderingen (geacht of aangevoerd) voor zover deze betrekking hebben op bovenstaande materies. Deze kamer neemt tevens kennis van de reeds behandelde zaken die me Vertalingen in context van wetboek van burgerlijke rechtsvordering in Nederlands-Engels van Reverso Context: Echter, zoals artikel 163 bepaalt, kan tegen een officieel besluit van de mediaraad beroep worden ingesteld bij de rechtbank overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering De beschermde of te beschermen persoon, elke belanghebbende of de procureur des Konings kan om een rechterlijke beschermingsmaatregel verzoeken op grond van de artikelen 488/1 tot 502 van het Burgerlijk Wetboek of de bepalingen van dit hoofdstuk. 2

 • Knuffel hond action.
 • LEGO Ninjago games online.
 • Vanitas modern.
 • Woood kledingkast 3 deurs.
 • RTV Plus live.
 • TIFF to PNG.
 • Lipofoob.
 • Te koop Lieshoutseweg Stiphout.
 • Ash blonde balayage Short hair.
 • Atlaskaart 246.
 • Skeelerbaan Spaarnwoude.
 • Zinkspray remklauw.
 • Kasteel te koop Roemenië.
 • Theradbrad videos.
 • Gastank propaan.
 • Vocht door voegen badkamer.
 • Hoeveel keta moet je nemen.
 • Slechte wijken Rotterdam.
 • Flaminal Hydro Baby.
 • Huisdieren met korte levensduur.
 • Amuse in glaasje vegetarisch.
 • Exact tegen roest.
 • Nick Hornby High Fidelity.
 • Awakenings Festival sponsors.
 • Sandra Bullock Bryan Randall split.
 • Buikspek oven honing.
 • BMW E87.
 • Lichtgewicht tipi tent.
 • Gootband Aldi.
 • Nep bloemen slinger.
 • Groeihormonen 16 jaar.
 • Headhunterz mondkapje.
 • J.P.R. Thomassen.
 • Lavendel symboliek.
 • Afwijking kleine hersenen baby.
 • Samantha 'Barbie Instagram.
 • Prebiotica poeder.
 • Religieuze winkel Banneux.
 • Zack rating stocks.
 • Tetris download.
 • Yamaha hardware.