Home

Openbaring 2:17

Openbaring 2:17 - SVV - Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de G.. 17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt 17 2:17 Ex. 16:14-15,31 Jes. 62:2 65:15 Joh. 6:48-51 Op. 2:7,11 3:12 19:12 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt Openbaring 2: 17. Openbaring 2. 17. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent,.

In openbaring 2:17 staat dat iedereen die op de nieuwe aarde komt, een wit steentje krijgt waarop zijn/haar nieuwe naam staat, maar niemand mag deze naam weten Openbaring 2 De Openbaring van Johannes. HSV Eerste brief: aan Efeze. 1 Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: 2 Ik ken uw werken, uw. Rom. 2:17 Zie, gij wordt een Jood genaamd, en rust op de wet, en roemt op God, 28 Dat is, zijn geen rechte Joden, noch Abrahams kinderen, gelijk zij roemen, maar zijn kinderen des duivels, wiens werken zij navolgen, Joh. 8:39, enz *Alle-Dag-Kerk, Middagpauzedienst 2 augustus 2017 * Voorganger: ds. Aart Mak (Bloemendaal) 'Ken je mij, wie ben ik dan?' n.a.v. Openbaring 2: 17 Intro. Je identiteit is nog wat anders dan je paspoort met je foto en eventueel je vingerafdruk Openbaring 2:10 Voor alle heiligen in de heerlijkheid: LB 727 Openbaring 2:17 Hoe helder staat de morgenster: LB 518 Openbaring 2:28 Hoe helder staat de morgenster: LB 518 Openbaring 2:28 Christus, uit God geboren: LB 517 Openbaring 2:28 Komt ons in diepe nacht te ore: LB 48

Openbaring 2:17 - SVV - Die oren heeft, die hore, wat de

Openbaring 2:17: De morgen der herschepping gloort: Openbaring 2:17: Hoe helder staat de morgenster: Openbaring 2:17: Ik vernieuw jouw naam: Openbaring 2:17: O Jezus Christus, Zoon van God: Openbaring 2:28: Christus, uit God geboren: Openbaring 2:28: Gij die aangeroepen wordt: Openbaring 2:28: Hoe helder staat de morgenster: Openbaring 2:28. Briewe aan die sewe gemeentes van Asië. Eerste brief: aan Éfese. SKRYF #Openb. 1:20aan die engel van die gemeente in #Openb. 1:11Éfese: Dít sê Hy #Openb. 1:16wat die sewe st Meditatie van ds. NPO. Openbaring 2:17 - Een nieuwe naa

Preken uit de Mond: SAMEN KIJKEN NAAR EEN PAREL (preek)

2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. 3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen (Openbaring 2:17) Wie een oor heeft, hij hore wat de geest tot de gemeenten zegt: Hem die overwint, zal ik wat van het verborgen manna geven, en ik zal hem een witte kiezelsteen geven, en op de kiezelsteen staat een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die hem ontvangt.†Openbaringen 2:17: Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2. Op. 2:17 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.. Openbaring neemt onder de zevenentwintig geschriften die het Nieuwe Testament bevat, een eigen, unieke plaats in. Na de vijf historische boeken en de eenentwintig brieven, waarin ook wel profetische gedeelten voorkomen, is Openbaring in zijn geheel een strikt profetisch boek (Op 1:3)

Openbaring 2 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

2:17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt. Literatuur Dit zijn de woorden van de eerste en de laatste, van Hem die dood geweest is en weer levend is geworden: 9 Ik weet hoe u omwille van Mij vervolgd wordt en in wat voor armoede u leeft, hoewel u rijk bent. Ik weet ook welke lelijke dingen er over u gezegd worden door mensen die zich Joden noemen, maar in feite dienaren van Satan zijn

Openbaring 2 (NBV) - EO

Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. 2 Openbaring 2 Dutch Staten Vertaling 1 Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt 17 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven, en Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontv.. Read Openbaring 2:17 in SVV and NIV using our online parallel Bible In Op.2:17 spreekt de Here Jezus bijvoorbeeld de belofte uit dat de gelovigen een nieuwe naam zullen ontvangen. Deze belofte werd voor het eerst gedaan in Jes.62:2 en 65:15. Blijkens het verband in Openbaring zal deze belofte in de toekomende tijd vervuld worden

2:17 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt Drie preken over Openbaring 2:17, Openbaring 3:18 en Openbaring 3:20. Zie, Ik sta aan de deur. Drie preken over Openbaring 2:17, Openbaring 3:18 en Openbaring 3:20 Openbaring 2 17 en Ik zal hem een wit kiezelsteentje geven en op het kiezelsteentje een nieuwe naam geschreven, die niemand heeft waargenomen, behalve die het ontvangt. = die uitdrukking geeft aan de nieuwe (van God ontvangen) identiteit de ontvanger zelf wordt deze (als eerste) bekend gemaakt (i.t.t. bij de geboorte Berichten over Openbaring 2:17 geschreven door Henrico. Klik om te delen met Twitter (Wordt in een nieuw venster geopend) Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend

Ds. LM Coreejes. This video is unavailable. Watch Queue Queu Inhoud Lees dit boek!BasisstructuurActualiteit van het boekDoel van het boek Hoe lezen we het boekDe zeven gemeentenVerbanning op Patmos Over engelen Hoofdstuk 1InleidingJezus te midden van zijn kerkHoofdstuk 2 Lees dit boek! Ondanks de vele verschillen in uitleg, die veel verwarring en misverstand in de kerk veroorzaken, zou het boek Openbaring niet mogen genegeerd worde Christus zegt: Wie overwint zal Ik een wit steentje geven waarop een nieuwe naam staat die niemand kent. Openbaring 2:17. Informatie over FUID onder KAMEROEN KAMEROE John Ritenbaugh benadrukt dat we moeten voorkomen dat we worden afgeleid en ons leven gericht moeten houden op God en Zijn heilig woord. De profetische boodschappen in Openbaring 2 en 3 zijn ontworpen voor de eindtijd, kort voor de verdrukking en de dag des Heren. Alle zeven gemeenten - met hun unieke houdingen - zullen in de eindtijd gelijktijdig naast elkaar bestaan Openbaring 2:8-11 : De brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië (2/7) 04-09-2009: Ds. A. van der Zwan: Openbaring 2:15-17 : De brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië (3/7) 04-09-2009: Ds. A. van der Zwan: Openbaring 2:18-29 : De brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië (4/7) 04-09-2009: Ds. A. van der Zwan: Openbaring 3:1-

PrekenWeb - Ds. J.M. Kleppe - Openbaring 2 : 17

 1. Openbaring 2:17 In de Griekse rechtspraak was het ontvangen van een witte steen het teken dat je werd vrijgesproken van schuld. Openbaring 2:20 Met Izebel wordt hier iemand bedoeld die dezelfde soort slechte dingen doet als Izebel deed, de vrouw van koning Achab uit het Oude Testament
 2. (Openbaring 2:17) Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt
 3. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it
 4. Deze witte steen is een verwijzing naar Openbaring 2:17 Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar herdenken we al onze overledenen door hun naam te noemen en een kaars aan te steken. Voor deze dienst is ook de naaste familie uitgenodigd. Na afloop van de dienst worden steen en kaars aan de familie gegeven
 5. Openbaring 21:9-27 7 april (doopdienst) Zie, Ik maak alle dingen nieuw (Johannes 20:19-23 en) Openbaring 21:1-7 31 maart (Paaszondag) Van intiem naar wereldwijd Johannes 20:11-20 en Openbaring 21:1-7 en 22:1-5 28 maart (Witte Donderdag) Halleluja! (Johannes 13:1-15 en) Openbaring 19:6-10 24 maart 2013 (Palmpasen) 6e zondag van de 40dagentijd.

Openbaring 2:17: Waarom mag niemand je nieuwe naam weten

d) Van Genesis tot en met Openbaring veronderstelt de bijbel dat een mens iets kan horen en zien dat niet opkomt uit haar/hemzelf (objectief visioen), maar wordt ingegeven van Gods Geest: gezichten zien en dromen dromen (Handelingen 2:17) De Openbaring is aan Johannes gegéven (1:1-3) Openbaring is het enige profetische boek van het Nieuwe Testament. Dit boek wil ons bekendmaken met het heden en de toekomst. Waarom een studie van dit moeilijke boek? Lang heb ik geaarzeld voor ik besloot deze bijbelstudie samen te stellen, maar nadat het mij duidelijk werd dat: 1. Gods volk ten gronde gaat vanwege gebrek aan kennis. Hosea 4:62. Openbaring niet verzegeld mocht worden. drie preken over Openbaring 2:17, Openbaring 3:18 en Openbaring 3:20. Er zijn lessen tot waarschuwing van onbekeerden, maar ook is er de dringende, hartelijke aansporing tot bekering: 'Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.' Tegelijk is er het noodzakelijke onderwijs voor Gods Kerk in het strijdperk van dit leven

Openbaring 2 : 17 'die overwint, Ik zal hem geven te eten van het Manna dat verborgen is' Thema: Christus' brief aan jullie 1. Lof 2. Waarschuwing 3. Belofte Collecte(n): 1e voor de zondagsschool 2e voor jeugdwerk eigen gemeente 3e voor de evangelisatie. Schriftlezing: Openbaring 3:14-22 Tekst: Openbaring 3:17-18 Gemeente van onze Heere Jezus Christus, In onze Bijbel hebben we het Bijbelboek dat we gelezen hebben de naam gegeven: (de) Openbaring van Johannes. In de tijd waarin het boek geschreven werd, waren de eerste woorden van een boek de titel. Het boek heet dan: Openbaring van Jezus Christus Manna (Hebreeuws: מָן man, betekenis onbekend, waarschijnlijk Wat is dat?, mogelijk afgeleid van het Egyptische mennu, voedsel) was het voedsel dat God volgens de Hebreeuwse Bijbel aan de Israëlieten gaf toen Mozes hen door de Sinaïwoestijn leidde naar het Beloofde Land.Het verhaal staat ook in de Koran.. In Exodus wordt manna beschreven als een fijn, schilferachtig laagje, dat. Openbaring 2:17. Openbaring 14:3. In het bovenstaande gebruik ik onder meer de onlineversie van de Studiebijbel; woordstudie kainon. Dit is een samenvatting van: Rob de Wijk, De nieuwe wereldorde - hoe China sluipenderwijs de wereld overneemt. - Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2019. - 368 p

HSV - Openbaring 2 - De Openbaring van Johanne

 1. In Openbaring 20 wordt niets gezegd over het Messiaanse Rijk. Dat is niet nodig, omdat daar al uitgebreid over is gesproken door de Hebreeuwse profeten in het Oude Testament. Wat hen niet was geopenbaard, was hoe het mogelijk zou worden dat zo'n Vrederijk zou aanbreken en hoelang dat zou duren
 2. Openbaring 16 door hen bedoeld om het gevestigde Koninkrijk van de Messias te verslaan. 15 Let op, ik kom als een dief. Gelukkig hij die waakt en zijn kleding bewaart opdat hij niet naakt zou wandelen en zij zijn schaamte zouden zien. Openbaring 16 namelijk om weg te neme
 3. g met de waarheid is over hen die zulke dingen doen
 4. Als de openbaring ten einde loopt, ziet Johannes 'een rivier van water des levens over het midden van de brede straat stromen' en krijgt een ieder die dorst heeft een schitterende uitnodiging (Openb. 1:1; 22:1, 2, 17)
 5. Het boek Openbaring is geschreven door 'Gods dienstknecht Johannes ', ' die getuigd heeft van het woord Gods en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.' (Op 1:2 NBG51).Dit is de apostel en evangelist Johannes, een ooggetuige van Jezus' leven op aarde, en nu ' broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus ' (Op 1:9)
 6. OPENBARING _1 tot 10. 3. Een klein woordje vooraf In 'Israël en de Bijbel' van februari 2000, blz.17 lezen we het volgende: Helaas worden teksten vaak zo gemanipuleerd, dat ze passen in.

Openbaring 2 - Statenvertaling met kanttekeninge

 1. Openbaring 4 . Bijbelstudie over Openbaring 4. Johannes mag gaan zien hetgeen na de gemeenteperiode moet geschieden. Een indrukwekkend tafereel rondom de troon van God is het eerste wat hij ziet. De opname van de gemeente. Op een dag zullen ineens miljoenen christenen plotseling verdwenen zijn van de aarde
 2. De openbaring van de gerichten van God is voor de overwinnaars van het beest een aanleiding om God te bezingen en Hem te aanbidden (15:4). Een speciaal thema in het boek Openbaring is Gods rechtvaardig oordeel over de ongelovigen als vergelding voor het bloed van de gelovigen
 3. In Openbaring 6:1-8 wordt er een heel ander perspectief op het Romeinse rijk gegeven: het is geen vrederijk, maar het bestaat bij de gratie van het zwaard, met honger en natuurrampen als gevolg. Openbaring 8 gaat nog een flinke stap verder door te stellen dat God steeds opnieuw natuurrampen stuurt om dit sprookje van een aards vrederijk uit te blazen
 4. Wist je dat er 750 beloften in het Nieuwe Testament te vinden zijn? Dit artikel bevat een lijst van Gods beloften en de schriften waar zij in de Bijbel te vinden zijn. Laten wij Gods beloften geloven
 5. Nieuwe hemel en nieuwe aarde Openbaring 21:1 Nieuwe mens Efeziërs 4:24 Nieuwe naam Openbaring 2:17 Mood. In- Psalmen 143 Nodig. Wij hebben elkaar- 1 Korintiërs 12:12-31 Noodleugen Genesis 12:9-20; 20 Nuttigheid van de Schrift 2 Timoteüs 3:16. O. Onbezonnenheid Exodus 2:1-15 Onderdanigheid aan de overheid Romeinen 13:1-

Openbaring 2:1-7. Eerste brief: aan Éfeze ; Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt SYMBOLIEK IN OPENBARING. 86. hebben maar houden we het bij dienaar = slaaf = die werk doet in Gods naam, en dus ook profetisch in de wereld staat God wil een ongekende uitstorting van profetische openbaring in de eindtijd geven (Hand.2:17-21) op regionaal, nationaal en internationaal niveau. God belooft dat Hij profetische boodschappers zal doen opstaan voordat de schalen van Zijn toorn uitgestort worden, zodat Zijn volk de beschikking heeft over profeten die de gelovigen voorbereiden op wat komen gaat Openbaring Auteur: Hans Siepel. De 'Openbaring' van auteur Hans Siepel geeft een overzicht over de laatste 10à 15 jaar in het ontwaken van de burger. Hij komt tot de ontdekking dat veel mensen zonder schroom zijn geworden en kritisch zijn naar hun omgeving

ds. Aart Mak (Bloemendaal): 'Ken je mij, wie ben ik dan ..

Openbaring; Geest van God; Geestelijk denken; Geestelijk Israël; Erfzonde; Doop; Contact; Vorige Inhoud Volgende Openbaring 14:1 Gelijkvormig aan Jezus Christus. Toen zag ik dit: het Lam stond op de Sion en bij het Lam waren honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van zijn Vader op hun voorhoofd hadden Lees Openbaring 22 online (NBG) De genade van onze Heer Jezus zij met u allen. Openbaring 22:21 - NBV. Ik wens jullie toe dat de Heer Jezus Christus goed voor jullie is. Jakobus 2:17 geloof leven volgen. Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst: E-mail Facebook Twitter Android-app Openbaring 1: 1 t/m 8 Openbaring 2: 1 t/m 7: Download: 2017-07-02 10:00: ds. A. van der Zwan: Openbaring 1: 1 t/m 8: Een goddelijke groet: De Eredienst, deel 2: Download: 2017-04-16 17:15: ds. K. Hoefnagel: Openbaring 2: 8 t/m 11: Geen schade van de tweede dood: Pasen: Download: 2017-03-26 17:15: ds. A. van der Zwan: Openbaring 21: 22 t/m 27. Preek Openbaring 19: 1-10 - Avondmaal Broeders, zusters, gemeente van de Here Jezus, In de gemeente waarin ik ben opgegroeid kenden we de gewoonte om voorafgaand aan het Avondmaal een lang formulier voor te lezen. Het begon al in de week ervoor, dan werd het eerste deel gelezen en op de Avondmaalszondag las men dan de rest. En wie twee keer o werken zijn er vier in de koran beschreven, te weten de thora (openbaring aan Mozes), de zaboer (psalmen van David), het evangelie van Jezus en de rollen (openbaringen) van Abraham. Het laatste werk is volledig verloren gegaan. Moslims geloven dat de andere boeken niet vergeleken kunnen worden met de inhoud van de bijbel, daar dez

De Openbaring is die van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft en Hij geeft die te kennen aan Johannes. Hoewel Hij God is over alles, geprezen tot in eeuwigheid, wordt Hij hier gezien als de Zoon des mensen, de verworpen Messias of het Lam, en daardoor Hoofd over alle dingen Openbaring 2 leert ons echter dat afwijkingen in de leer veel dichterbij zijn dan wij denken. Openbaring 2 leert ons met name dat wij zelf attent moeten wezen. Wij dienen ons met een zekere regelmaat af te vragen of wij wel echt in de kerk zitten. Immers, voor u en ik het weten bivakkeren we in een nep-kerk

Video: Liedboek 2013/Bijbelregister/Openbaring - Kerkliedwik

Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, [ Avonddienst - Prop H.Boele - 17 jan. 2021 Audio-bestand (1:27) Ps 27. Download MP De derde belofte: Openbaring 2:17 , Schrijf aan de boodschapper van de gemeente in Pergamum: Wie overwint, zal Ik te eten geven van het verborgen manna, van het voedsel uit de hemel. En Ik zal hem een witte steen geven met daarop zijn nieuwe naam, die niemand kent, behalve hijzelf als hij hem ontvangt (Hand. 2:17). Al deze geciteerde bijbelteksten laten duidelijk zien dat nieuwe openbaringen ook nu nog verwacht mogen worden. Het zijn toezeggingen, bijna 2000 jaar geleden gedaan door Degene die beloofde dat Zijn woorden geenszins voorbij zouden gaan (Luc Openbaringen. Openbaringen 1: 4- 8 (SV) Openbaringen 2: 1- 7 (SV) Openbaringen 2: 1- 7, kleurboekje Openbaringen 2: 17 Openbaringen 3 (SV) Openbaringen 7: 9- 17 (SV) Openbaringen 15 2 petrus 3: 13 en openbaringen 21: 1- 5 (SV) Hoofdstuk 21: 1- 8 en Mattheus 24: 1 tot 14 (SV) Hoofdstuk 21: 1- 8 en Mattheüs 24: 1 tot 14, kleurboekj

Openb. 2 17,18; 21 1,4,6,7,16,19,23,25; 22 3,5,14. Ten slotte wordt de heilstaat gevonden. God zelf is het, die zijn poorten ontsluiten zal en zijn grondslagen zullen blijken te zijn op de bergen der eeuwigheid. De sociale gemeenschap is een utopie, behalve voor wie gelooft De Wederkomst en de Opname. De vertalers hebben dit hoofdstuk opgedeeld in twee stukken met de perikopen, respectievelijk: De openbaring van den antichrist en Opwekking tot standvastigheid. 2Thess 2:1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem REVISIE NBV OPENBARING Deelnota geschreven door dr. H.R. van de Kamp op verzoek van het deputaatschap Bijbelvertaling van De Gereformeerde Kerken (vrijg.) in Nederland (dr. H.R. van de Kamp is auteur van het commentaardeel Openbaring. Profetie vanaf Patmos, CNT 3e serie, Kampen: Uitgeverij Kok, 2000 Overzicht van de gepubliceerde zondagslezingen uit het lectionarium met commentaren door Jean Bastiaen WAT DE BIJBEL LEERT. In de Bijbel heeft het woord hemel meer dan één betekenis. Bijvoorbeeld: Genesis 1:20 beschrijft de schepping van vogels die 'over de aarde vliegen langs het vlak van het uitspansel van de hemel'. In dit geval slaat het woord hemel op onze atmosfeer, de lucht die we zien

Start Werkbladen Uitleg Extra Begeleiding E-mail. Werkbladen. Oude testament: Nieuwe testament: Genesis Exodus Leviticu Openbaring. Hij heeft daar een boek over geschreven. Een boek dat volgens zijn zeggen informatie bevat die nog níemand ooit eerder heeft ontdekt in de Openbaring. | Scheele's degeneratie van het boek Openbaringen is een gefaalde poging om | de Bijbel naar zijn hand te zetten door een eigenmachtige uitleg er van

Clock 2:17 | ClipArt ETC

Openbaring 21:5. Mijn identiteit: verbinding maken met jezelf (2008) (1) Design your own life? 2 Korintiërs 5:17 (2) Mijn betere ik Romeinen 7:21. Yes, het is weer maandag! (2008) (1) Jullie zijn het brood dat leven geeft Johannes 6:58 (2) Tien handreikingen voor een missionaire levensstijl Efeziërs 6: Ef. 2:17. Jes. 57:19 Ik schep de vrucht der lippen, vrede, vrede dengenen die verre zijn, en dengenen die nabij zijn, zegt de HEERE, en Ik zal hen genezen. Ef. 2:17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u die verre waart en dien die nabij waren. 20 Namelijk met God, Rom. 5:1 Visies op Openbaring Vier visies • Preterisch: Nagenoeg alle profetieen vervuld in leven van de Heer Jezus of de eerste generatie christenen • Historisch: Profetische passages gekoppeld aan grote gebeurtenissen in de geschiedenis. Alle tijden vanaf Johannes. • Idealistisch: De profetische gebeurtenissen vertegenwoordigen grote idealen en principes Als een naam iets over een persoon zegt, dan is het bijzonder als er meerdere namen aan je worden gegeven. Ik vond een mooi, lang overzicht van wel 100 namen die in de Bijbel aan Jezus worden gegeven of aan hem worden toegeschreven. Blijkbaar is één naam niet voldoende om te kunnen beschrijven wie Jezus Christus is

Openbaring van Johannes - Kerkliedwik

In Openbaring 2:17 lees ik van een steen met een nieuwe naam. Aäron droeg in Exodus 28: 36 een gouden plaat met daarin gegraveerd: DE HEILIGHEID VAN DE HEERE. Zo zullen de gelovigen uit Israël een witte steen ontvangen met daarop hun nieuwe naam geschreven. Het is een teken van nieuw leven in het Nieuwe Verbond 99 namen van Jezus In de Bijbel worden er veel meer namen voor Jezus gebruikt dan alleen Jezus Christus. De namen zijn ervoor om een beschrijving te geven van wie Jezus is en hoe Hij in het leven van individuele mensen te werk gaat

Bij een nadere bestudering van de structuur van Openbaring hoofdstuk 17, bemerken we dat eerst - in de verzen 3-6a - het tafereel van de Vrouw en het Beest wordt getoond. Omdat Johannes wel heel verwonderd op het tafereel reageert ( 6b ), volgt een intermezzo waarin de engel de moeite neemt om gedetailleerd een scala aan interessante bijzonderheden over het Beest en de Vrouw te vermelden Dood binnengegaan (Genesis 2:17; 3:19) Geen dood meer (Openbaring 21:4) Verdriet (Genesis 3:17) Geen verdriet meer (Openbaring 21:4) In het begin (Genesis 1:1) Volbracht (Openbaring 10:7) Satans carrière Satan, die in het eerste boek van de Bijbel (Genesis 3) als slang verschijnt, staat centraal in de zaken van de mensen De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling uit de bronteksten, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Een duidelijke Bijbel voor iedereen Exegese van bijbelthema's: Antichrist; Eindtijd; Jaarwekenprofetie; Messiasrijk; Vrouwgemeente; Bruid; Millenniumrijk; Oordeel; Onderpandidee; Nieuwe geboorte; Nieuwe.

Hieronder vindt u schriftuurlijk-bevindelijke preken van predikers, in mp3-formaat en op alfabetische volgorde, die u kunt beluisteren door op de preektekst te klikken Jakobus 2:17-18. 1 Petrus 4:6. Openbaring 20:12. Vragen over context en inhoud: een aantal belangrijke verhalen en bijbehorende beginselen begrijpen. De apostel Petrus onderwijst Cornelius in het evangelie: lessen over van God ontvangen waarheid (zie Handelingen 10:28-35, 44-48

(Matteüs 2,17-18 = Jeremia 31,15) Het geklaag van Rachel berust op het feit dat in deze stad de Israëlieten in 587 vChr samengedreven werden voor de deportatie naar Babylon, maar Matteüs betrekt het dus op de kindermoord in Betlehem Versie 2 - Openbaring 19:11 t/m 21 - nr.1282 TTB - NL - TWR - CW 1 [Uitzending 1282: Openbaring 19:11 t/m 21] In de vorige uitzending lazen we als laatste vers Openbaring 19:11 en daar willen we deze uitzending mee beginnen. We lezen in vers 11: Ik zag dat de hemel geopend was en plotseling zag ik een wit paard. Hij die erop zat Openbaring 8:6 t/m 11:19 Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of SV1977) Samengesteld door M.V. 2002. Update 25-7-2012 DE INDELING VAN HET BOEK OPENBARING Het Boek geeft zelf de indeling aan, in 1:19: Schrijf nu op (1) wat u hebt gezien, en (2) wat is, en (3) wat hierna zal geschieden. Een hoofdindeling in drieën. 1

OPENBARING 2 AFR53 Die Bybel YouVersio

God zal de gelovige Israëlieten het manna te eten geven zo heb ik al gelezen in: Openbaring 2: 17 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal Ik van het verborgen manna te eten geven Openbaring in vogelvlucht Pagina 58 De Eufraat (vers 14) is gelegen, waar nu Irak ligt, en in Irak ligt de plaats Babylon, en vandaar zullen de legers (vers 16) van de koningen van de opgang der zon optrekken De overeenkomsten met Openbaring dringen zich op. Ook in Openbaring komen er twee tekenen naar voren. Het eerste is het zegel van God uit Openbaring 7:4, het tweede het merkteken van het beest uit Openbaring 13:16

Openbaring 2:17 - Een nieuwe naam gemist? Start met kijken

Les 4 voor 26 januari 2019 Er zijn vier reeksen van zeven onderwerpen in Openbaring: 7 kerken, 7 zegels, 7 bazuinen en 7 plagen. De hoofdstukken 4 en 5 zijn de inleiding tot het volgende, de zeven zegels In 2 Tim. 2:17-18 wordt dezelfde dwaalleer benoemt. Het is dus niet ondenkbaar dat de vermelding van Irenaeus historisch juist is. In 2:14-15 worden de Nikolaieten in één adem genoemd met hen die aan de leer van Bileam vasthouden. In dat kader wordt gesproken over afgodenoffer en hoererij Openbaring 20: 1-10 In de prediking is ds. Den Boer de laatste tijd bezig met het boek Openbaring. Het twintigste hoofdstuk is een heel interessant hoofdstuk. Zo maar wat gedachten ter overweging. In Openbaring 20 komen wij zes keer de uitdrukking 'duizend jaren' tegen. De satan zal duizend jaren gebonden zijn en de gelovigen zullen Re: Het boek Openbaring Bericht door Cathy » vr mei 17, 2019 2:17 pm Jesaja40 schreef: Maar wat baat het de mens als deze precies weet wat voor wezen het is wat er omschreven wordt Preek Openbaring 8:6-13 God stuurt in de 4 bazuienen natuurampen als Zijn ordelen over de wereld. 22 januari 2-17 https://www.evangelie-voor-elke-dag.nl/news/preek.

Openbaring 17 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Bijbelstudie Titel Datum Kolossenzen studie 26 - 2:17-23 A 02-02-2021 Kolossenzen studie 26 - 2:17-23 B 02-02-2021 Kolossenzen studie 25 - 2:12-17 A 19-01-2021. Hartelijk welkom op onze site. Ons doel is het verspreiden van de Statenbijbel en zgn. Oude Schrijvers, bekeringsgeschiedenis en visie over Israel en de Heerlijke Kerkstaat in de Nederlandse en Engelse taal.Theologische bibliotheek; prediking, bekeringsgeschiedeni 1 Daarna ben ik, na veertien jaren, wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende. 2 En ik ging op door een openbaring, en stelde hun het Evangelie voor, dat ik predik onder de heidenen; en in het bijzonder aan degenen, die in achting waren, opdat ik niet enigszins tevergeefs zou lopen of gelopen hebben. 3 Maar ook Titus, die met mij was, een Griek zijnde, werd. Wij gedenken - 2020 Op Oudjaarsavond hebben wij onze gemeenteleden die in 2020 zijn overleden herdacht. Wij denken aan hen die ons dierbaar waren e niet meer in ons midden zijn. Wij willen hen niet..

ʼn Waardevolle hulpmiddel om die Bybel te verstaan en tezondag 26 november: een witte steen met een nieuwe naamColosenses 2:16-17 - Versículo de la Biblia del díaJames 3:17 - Bible verse of the day - DailyVersesDadasaheb Phalke Film Foundation Award 2016

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 1 Petrus 1:13 - HSV. Houd je verstand er dus bij en let goed op. Vertrouw er helemaal op dat God goed voor jullie zal zijn op de dag dat Jezus terugkomt. 1 Petrus 1:13 - BB Audio-opnamen preken en catechisaties van ds. J.P. Paauw Openbaring 16 Li gie Z dag 20 dece be 2020 - 16.00 Voorganger: Prop. H.G. van Ingen Zingen: Psalm 130 : 4 Lofzang van Zacharias : 1 Psalm 68 : 2 Psalm 98 : 4 Schriftlezing: Maleachi 2 : 17 t/m 3 : 5 Markus 1 : 1 - 8 Thema: Voorbereiding gevraagd In Openbaring 1:10 staat het volgende: 'En ik was in den geest op den dag des Heeren.' De dag des Heeren, de zondag, de opstandingsdag. Daar op dat eiland waar de wereld Johannes vergeten lijkt en waar de situatie zo hopeloos schijnt, zoekt de oude apostel het aangezicht van de levende God SEWE TOEKOMSPERSPEKTIEWE OP OORWINNING IN DIE SEWE BRIEWE Openbaring dien in die geheel as ʼn omsendbrief aan die sewe gemeentes wat hier in hoofstuk 2-3afsonderlik met briewe bedien word. Dus moes elke gemeente afsonderlik, maar ook almal gesamentlik, hoor wat God deur sy Gees met hulle wil deel

 • Ontstoken ooglid corona.
 • JYSK kasten.
 • Kind benauwd.
 • Camouflage jas jacht.
 • Bumbo seat groen.
 • Rugby Nations Cup.
 • Saté marinade citroengras.
 • Japonisme van Gogh.
 • Lichtgewicht tipi tent.
 • Vogelhut Lemele.
 • Goodiebag kapsalon.
 • Labrador 5 jaar.
 • Camera one plus 5T.
 • Holland america 2020.
 • Vissen vanaf de kant in Noorwegen.
 • Rijkswaterstaat Maastricht.
 • Nathan Kress height.
 • Love serie IMDb.
 • 2CV ombouwen naar elektrisch kosten.
 • Rusthuizen Hasselt.
 • Functieomschrijving Coördinator Bedrijfsbureau.
 • Zakynthos kaart stranden.
 • Luxe vakantiehuis Terschelling met hond.
 • Bollee Events geplande evenementen.
 • Golf Arrangement Maastricht.
 • Grenen kledingkast IKEA.
 • Uiterlijke kenmerken lichtwerkers.
 • MediaMarkt de Outlet.
 • Photobox upload.
 • Pijn aan nieren na alcohol.
 • Zonne energie werking.
 • Stinging Nettle Root kopen.
 • Haven serie kijken.
 • Vlindertoetsenbord MacBook Pro.
 • Best pianist of all time.
 • Raadsels oplossen.
 • Pak heren.
 • Nerja, Spanje bezienswaardigheden.
 • New York Film Academy locations.
 • Small pdf naar jpg.
 • Zweedse Herder karakter.